Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI:

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.   turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis) socialinių mokslų studijų srityje;
2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį, įgytą administruojant projektus, kurie finansuojami ES struktūrinių fondų lėšomis;
3.  išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, ES dokumentus, raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą bei kultūros sritį;
4.  išmanyti ES struktūrinių fondų lėšų administravimą reglamentuojančius ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus;
5.  mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei siūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.  gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą, dirbti komandoje;
7. mokėti dirbti MS Office programiniu paketu;
8. mokėti anglų kalbą B2 lygiu (pagal Europass).

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.   vadovauja skyriui, planuoja, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja skyriaus veiklą įgyvendinant skyriui pavestas funkcijas bei koordinuoja skyriaus darbą su Strateginio planavimo ir kontrolės departamento direktoriumi (toliau – departamento direktorius), Ministerijos vadovybe ir Ministerijos struktūrinių padalinių vadovais;
2.  pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Partnerystės sutartį ir Veiksmų programą, teisės aktus, reglamentuojančius veiksmų programos administravimą ir finansavimą, jų detalizavimo dokumentus ir teikia atsakingoms institucijoms pasiūlymus dėl jų keitimo. Dalyvauja Veiksmų programos priemonių planavime, rengia ir derina pasiūlymus dėl Veiksmų programos ir (arba) jos priedo pakeitimų;
3.   teikia siūlymus atsakingoms institucijoms 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo politikos, teisės aktų tobulinimo ir kitais susijusiais klausimais; pagal kompetenciją dalyvauja 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos Stebėsenos komiteto, valdymo komiteto, kitų susijusių tarpžinybinių komisijų ir darbo grupių veikloje;
4.  vadovaujančiosios institucijos prašymu teikia derinti pagal kompetenciją rengiamus dokumentų, reglamentuojančių 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimą ir susijusių su vadovaujančiosios institucijos atsakomybe atliekamų funkcijų įgyvendinimu, projektus;
5. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir tobulinant nacionalinės pažangos programos, šios programos horizontalaus prioriteto „Kultūra“ tarpinstitucinio veiklos plano ir kitų nacionalinių strategijų ar programų, kurias planuojama įgyvendinti naudojant struktūrinių fondų investicijas, priemones, siekiant jų tarpusavio koordinavimo ir suderinamumo su ES struktūrinių fondų investavimo kryptimis užtikrinimo;
6.  koordinuoja tarpinstitucinės veiksmų programos įgyvendinimą ir inicijuoja bei planuoja Ministerijos projektus, finansuojamus iš kitų, Ministerijos kompetencijos sričiai nepriskirtų, veiksmų programos prioritetų;
7.  atstovauja Ministerijai Lietuvos ir užsienio institucijose ES struktūrinių fondų investicijų politikos formavimo bei koordinavimo Lietuvoje klausimais, dalyvauja tarptautinėse konferencijose ir kituose renginiuose;
8.  bendradarbiauja su Ministerijos struktūriniais padaliniais ir kitų už ES struktūrinių fondų administravimą atsakingų institucijų atstovais, dalyvauja antikorupcinės komisijos veikloje;
9.  planuoja 2014-2020 m. ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšas, skiriamas projektams finansuoti;
10.  vertina planuojamus įtraukti į valstybės projektų sąrašą projektus;
11.  tvirtina mokėjimo paraiškas apmokėti iš Ministerijai, kaip asignavimų valdytojui, patvirtintų ES struktūrinių fondų ir bendrojo finansavimo lėšų ir pagal kompetencija atlieka teisės aktuose ir Ministerijos vidaus procedūrose nustatytus veiksmus, susijusius su 2014-2020 m. ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų išmokėjimu;
12. suveda duomenis ir įkelia dokumentus į SFMIS2014;
13.  teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia įgyvendinančiajai pasiūlymus dėl projekto sutarčių pakeitimų, taip pat teikia pritarimus įgyvendinančiosios institucijos pateiktiems derinti projekto sutarties pakeitimams arba projekto sutarties nutraukimui, o jeigu nepritariama projekto sutarties pakeitimams arba nutraukimui, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl pateiktų derinti projekto sutarčių pakeitimo arba nutraukimo;
14.  pagal kompetenciją dalyvauja atliekant finansinių priemonių priemonių išankstinį vertinimą, rengiant finansines priemones apimančių projektų finansavimo sąlygas, teikia siūlymus dėl finansinės priemonės įgyvendinimo būdo, dalyvauja finansines priemones apimančio projekto atrankoje ir atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, susijusias su finansinės priemonės įgyvendinimu;
15.  dalyvauja rengiant ir derinant su atsakingomis institucijomis 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų investicijų panaudojimo vertinimą reglamentuojančius dokumentus, organizuoja ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimus, teikia vadovaujančiajai institucijai, informaciją apie vertinimo metu pateiktas rekomendacijas ir jų įgyvendinimą;
16.  užtikrina vadovaujančiosios institucijos atsakomybe atliekamų ir Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėse nustatytų funkcijų įgyvendinimą; įgyvendina vadovaujančiosios institucijos nustatytus ir jos atsakomybe atliekamų funkcijų įgyvendinimo reikalavimus ir teikiamas funkcijų įgyvendinimo ir Ministerijos vidaus sistemos tobulinimo rekomendacijas;
17.  dalyvauja rengiant ir atnaujinant vidaus procedūrų, užtikrinančių 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos administravimą ir finansavimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų laikymąsi, aprašymus;
18.  pagal poreikį organizuoja kreipimąsi į tarpines, kitas institucijas ir įstaigas, metodinės pagalbos centrus, Stebėsenos komitetą, 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetą, išorės ekspertus dėl informacijos, konsultacijų ir metodinės pagalbos, kurios reikia 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos administravimui užtikrinti;
19.  planuoja ir organizuoja skyriaus darbą; laiku ir kokybiškai vykdo Ministerijos vadovybės pavedimus žodžiu ir raštu, asmeniškai atsako už pavestų darbų ir pavedimų atlikimą;
20. priima sprendimus skyriaus veiklos klausimais, nustatyta tvarka atstovauja skyriui;
21. kasmet analizuoja skyriaus darbą, rengia veiklos planus ir ataskaitas, kiekvienų kalendorinių metų pabaigoje įvertina skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą teisės aktų nustatyta tvarka;
22. užtikrina, kad pagal kompetenciją gaunami ir rengiami dokumentai, kurių reikia audito sekai užtikrinti, būtų tinkamai saugomi;
23.  vykdo kitas skyriaus nuostatuose numatytas funkcijas bei pagal kompetenciją kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekiant Ministerijos strateginių tikslų arba būtinas 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos administravimui užtikrinti;
24. vykdo kitas funkcijas bei kitus ministro, viceministrų, Ministerijos kanclerio pavedimus.