Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI:

1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų srities išsilavinimą;
2. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį, įgytą administruojant projektus, kurie finansuojami Europos Sąjungos (toliau - ES) struktūrinių fondų lėšomis;
3. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, ES dokumentus, raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą bei kultūros sritį;
4. Išmanyti ES struktūrinių fondų paramos administravimą reglamentuojančius ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus;
5. Mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei siūlymus;
6. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą;
7. Mokėti dirbti MS Office programiniu paketu;
8. Mokėti anglų kalbą B2 lygiu (pagal Europass).


ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS:

Siekdamas tinkamai įgyvendinti Kultūros ministerijai (toliau – ministerija) priskirtas Veiksmų programos veiklas, pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1.  rengia, derina ir dalyvauja teikiant tvirtinti valstybės projektų atrankos tvarkos aprašą;
2.  atlieka pažeidimų įgyvendinant projektus kontrolę (renka informaciją apie pažeidimus, įtartus ir (ar) nustatytus įgyvendinant ministerijos priemones, teikia informaciją suinteresuotoms institucijoms apie įtariamą nusikalstamą veiką, susijusią su ES struktūrinių fondų lėšų gavimu ir panaudojimu, įtariamą pažeidimą); rengia pasiūlymus dėl pažeidimų kontrolės tobulinimo;
3.  atlieka veiksmus, susijusius su sukčiavimo prevencija ES struktūrinių struktūrinių fondų lėšų administravimo srityje;
4.  dalyvauja rengiant ir atnaujinant vidaus procedūrų, užtikrinančių 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos administravimą ir finansavimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų laikymąsi, aprašymus
5.  dalyvauja rengiant ir atnaujinant valdymo ir kontrolės sistemos aprašymą;
6.  dalyvauja įgyvendinant vadovaujančiosios institucijos nustatytus ir jos atsakomybe atliekamų funkcijų įgyvendinimo reikalavimus ir teikiamas funkcijų įgyvendinimo ir ministerijos vidaus sistemos tobulinimo rekomendacijas;
7.  koordinuoja vadovaujančiosios institucijos pavestų užduočių, vadovaujančiosios institucijos, tvirtinančiosios institucijos, Valstybės kontrolės, Europos Audito Rūmų, Europos Komisijos ir vidaus auditorių teikiamų rekomendacijų įgyvendinimą, vykdo valdymo ir kontrolės sistemos priežiūrą;
8.  pagal kompetenciją dalyvauja kuriant ir plėtojant SFMIS2014, suveda duomenis ir įkelia dokumentus į SFMIS2014.
9. Pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis už ES struktūrinių fondų administravimą atsakingomis institucijomis, dalyvauja tarpinstitucinių darbo grupių veikloje;
10. Užtikrina, kad pagal skyriaus kompetenciją gaunami ir rengiami dokumentai, kurių reikia audito sekai užtikrinti, būtų tinkamai saugomi;
11. Siekdamas ministerijos strateginių tikslų vykdo kultūros ministro, viceministrų, Kultūros ministerijos kanclerio, Strateginio planavimo ir kontrolės departamento direktoriaus, Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Skyriaus veikla.
12. Siekdamas, kad Ministerijos priemonės, kurioms įgyvendinti naudojamos 2014–2020 m. ES struktūrinės fondų lėšos būtų tinkamai planuojamos, administruojamos ir įgyvendinamos, turi teisę kreiptis į tarpines, kitas institucijas ir įstaigas, metodinės pagalbos centrus, Stebėsenos komitetą, 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetą, pareiškėjus ir projektų vykdytojus, išorės ekspertus bei gauti iš šių subjektų ir (arba) jų administruojamų duomenų bazių ir asmenų, informaciją, konsultacijas ir metodinę pagalbą kurios reikia 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos administravimui užtikrinti.