Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. ĮV-127 STATEGINIO PLANAVIMO IR KONTROLĖS DEPARTAMENTO TARPTAUTINIŲ RYŠIŲ IR EUROPOS REIKALŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Strateginio planavimo ir kontrolės departamento Tarptautinių ryšių ir Europos reikalų skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis - A. 3. Pareigybės kategorija - 14. II. PASKIRTIS 4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga padėti įgyvendinti Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – Kultūros ministerija) tarptautinės kultūros politikos uždavinius, numatytus Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos programoje, tarptautinį kultūros bendradarbiavimą su Šiaurės ir Lotynų Amerikos, Afrikos, Artimųjų ir Tolimųjų Rytų, Pietryčių Azijos, Okeanijos šalimis. III. VEIKLOS SRITIS 5. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas einančio valstybės tarnautojo bendrosios veiklos srities funkcijos – tarptautiniai ryšiai. IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 6.1. turėti humanitarinių mokslų studijų srities aukštąjį universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) arba jam prilygintą išsilavinimą; 6.2.turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį tarptautinių kultūros ryšių srityje; 6.3. turėti tarptautinių kultūros projektų vadybos patirties; 6.4.mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu (pagal Europass); 6.5.būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, tarptautinius ryšius, teisės aktų rengimo taisykles; 6.6. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių įstatymą; 6.7.gebėti sisteminti, kaupti, apibendrinti informaciją tarptautinio kultūros bendradarbiavimo klausimais; 6.8. išmanyti dokumentų rengimo, įforminimo bei tvarkymo taisykles, gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu; 6.9. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis); 6.10. turėti organizacinių ir konsultavimo gebėjimų. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 7.1. rengia Lietuvos Respublikos tarptautinių kultūros bendradarbiavimo sutarčių, valstybinių programų su Šiaurės ir Lotynų Amerikos, Afrikos, Artimųjų ir Tolimųjų Rytų, Pietryčių Azijos, Okeanijos šalimis projektus, koordinuoja jų derinimą su Lietuvos Respublikos institucijomis, rengia šių sutarčių patvirtinimo dokumentus, koordinuoja šių sutarčių įgyvendinimą; 7.2. koordinuoja tarptautinio dvišalio ir daugiašalio bendradarbiavimo su Šiaurės ir Lotynų Amerikos, Afrikos, Artimųjų ir Tolimųjų Rytų, Pietryčių Azijos, ir Okeanijos šalimis programų ir projektų vykdymą, rengia ataskaitas apie Lietuvos Respublikos dalyvavimą tokiuose projektuose; 7.3. savo kompetencijos srityje rengia tarpvyriausybinių bendradarbiavimo komisijų/tarybų su Šiaurės ir Lotynų Amerikos, Afrikos, Artimųjų ir Tolimųjų Rytų, Pietryčių Azijos, Okeanijos šalimis Lietuvos dalies darbo grupių veiklos dokumentus, teikia medžiagą tokių komisijų/tarybų darbo grupių susitikimams, rengia ataskaitas apie įvykusius susitikimus; 7.4. koordinuoja kultūros ministro, viceministrų, Kultūros ministerijos kanclerio (toliau – Kultūros ministerijos vadovybė) darbo vizitų į Šiaurės ir Lotynų Amerikos, Afrikos, Artimųjų ir Tolimųjų Rytų, Pietryčių Azijos, Okeanijos šalis bei šių šalių institucijų atstovų darbo vizitų į Lietuvą Kultūros ministerijos kvietimu programas; kaupia ir tvarko Kultūros ministerijos vadovybės vizitų į užsienio valstybes ataskaitas ir atmintines; 7.5. savo kompetencijos ribose rengia medžiagą Kultūros ministerijos inicijuotiems posėdžiams tarptautinio kultūros bendradarbiavimo klausimais, vertėjauja oficialių Kultūros ministerijos vadovybės susitikimų su užsienio šalių atstovais metu; 7.6. kaupia informaciją apie tarptautinį kultūros bendradarbiavimą su Šiaurės ir Lotynų Amerikos, Afrikos, Artimųjų ir Tolimųjų Rytų, Pietryčių Azijos, Afrikos ir Okeanijos šalimis ir teikia ją Kultūros ministerijos struktūriniams padaliniams, pavaldžioms įstaigoms, valdžios ir valdymo institucijoms; 7.7. koordinuoja Lietuvos Respublikos kultūros atašė veiklą; 7.8. Savo kompetencijos ribose atstovauja Kultūros ministerijai Lietuvos delegacijoje Tarptautinio Holokausto atminimo aljanse (IHRA); 7.9. savo kompetencijos srityje konsultuoja Lietuvos kultūros institucijas ir organizacijas bei privačius asmenis tarptautinio kultūros bendradarbiavimo klausimais; 7.10. pavaduoja skyriaus vedėją jo atostogų, ligos, komandiruočių metu ir kitais atvejais, užtikrindamas tinkamą skyriaus veiklą; 7.11. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Kultūros ministerijos vadovybės, Strateginio planavimo ir kontrolės departamento direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su aukščiau išvardintomis funkcijomis. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 8. Skyriaus vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui. Susipažinau: __________________________ (valstybės tarnautojo pareigos) _______________________________ (parašas) _______________________________ (vardas ir pavardė) _______________________________ (data)