Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. ĮV-629 STRATEGINIO PLANAVIMO IR KONTROLĖS DEPARTAMENTO TARPTAUTINIŲ RYŠIŲ IR EUROPOS REIKALŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Strateginio planavimo ir kontrolės departamento Tarptautinių ryšių ir Europos reikalų skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 14. II. PASKIRTIS 4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga koordinuoti ir įgyvendinti bendradarbiavimą su Europos Sąjungos (toliau – ES) institucijomis ir valstybėmis narėmis, atstovaujant, derinant, rengiant ir pristatant Lietuvos Respublikos pozicijas ES institucijose. III. VEIKLOS SRITIS 5. Skyriaus vyriausiojo specialisto, einančio šias pareigas, bendrosios veiklos srities funkcijos - tarptautinių santykių srityje ir specialiosios srities funkcijos – dalyvavimas ES institucijų posėdžiuose pristatant ir derinant ministerijos pozicijas, ministerijos įgyvendinamų ES kultūrinių programų koordinavimas ir įgyvendinimas, priimtų ES teisės aktų, susijusių su ministerijos veiklos sritimis, įgyvendinimas nacionalinėje teisėje. IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) socialinių arba humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą; 6.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį kultūros srityje, iš kurių ne mažesnę kaip 1 metų patirtį darbo su ES institucijomis - dalyvaujant, rengiant ar pristatant Lietuvos Respublikos pozicijas ES institucijose. 6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, tarptautinius santykius, teisės aktų rengimo taisyklėmis, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos nuostatais; 6.4. būti susipažinusiam su pagrindinėmis Europos Sąjungos sutarties ir sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo nuostatomis, įtvirtinančiomis ES įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimo tvarką; 6.5. būti susipažinusiam su ES Tarybos darbo struktūrų veiklos principais; 6.6. būti susipažinusiam su Europos Komisijos veiksmų programos valdymo komitetų veiklos principais; 6.7. būti susipažinusiam su ES teisės aktais bei rekomendacijomis kultūros politikos, tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo srityse; 6.8. būti susipažinusiam su ES paramos kultūrai programų įgyvendinimo valdymu ES ir nacionaliniu lygmeniu; 6.9. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš ES institucijų darbo struktūrų susitikimų rengimo reikalavimais; 6.10. būti susipažinusiam su ES teisės perkėlimo ir įgyvendinimo nacionalinėje teisėje principais; 6.11. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias rengiant išvadas, analitinius dokumentus, pažymas; 6.12. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu; 6.13. mokėti anglų ar prancūzų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu (pagal Europass). V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 7.1. rengia ir derina Lietuvos Respublikos poziciją ES institucijose ministerijos veiklos sričiai priskirtais klausimais; 7.2. teikia siūlymus, rengia medžiagą ir/ar pristato Lietuvos Respublikos Vyriausybės ES komisijos posėdžiams, Lietuvos Respublikos ministerijų atstovų pasitarimams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiams, Lietuvos Respublikos Seimo komitetų posėdžiams ir kitiems pasitarimams dėl ES politikos, susijusios su ministerijos veiklos sritimis, priemonių įgyvendinimu; 7.3. pristato suderintą Lietuvos Respublikos poziciją ES Tarybos Kultūros reikalų komitete ir Europos Komisijos paramos kultūrai programų valdymo komitetuose; 7.4. koordinuoja ES teisės (acquis communautaire), priskirtos ministerijos kompetencijai, perkėlimą ir įgyvendinimą nacionalinėje teisėje; 7.5. koordinuoja ir vykdo ministerijai priskirtų ES dokumentų ir informacijos pateikimą Lietuvos narystės ES informacinėje sistemoje LINESIS; 7.6. teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais teikia informaciją Europos teisės departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos apie ES teisės aktų perkėlimą ir įgyvendinimą nacionalinėje teisėje, direktyvų perkėlimo ir įgyvendinimo bei ES teisės įgyvendinimo planų priemonių vykdymą; 7.7. analizuoja iš ES institucijų gaunamus dokumentus, rengia apibendrinimus, pristatymus ir kitą su tuo susijusią informaciją; 7.8. rengia ataskaitas iš ES institucijų darbo struktūrų susitikimų pagal nustatytus reikalavimus ir nustatytu laiku; 7.9. koordinuoja Lietuvos dalyvavimo ES paramos kultūrai programose bei kitose programose klausimus ir imasi būtinų priemonių, kad jos būtų tinkamai įgyvendintos; 7.10. koordinuoja Europos kultūros sostinės 2022 m. atrankos procedūrą; 7.11. rengia Lietuvos tarptautinių kultūrinio bendradarbiavimo sutarčių, valstybinių programų su ES šalimis projektus, koordinuoja jų įgyvendinimą; 7.12. rengia ministerijos vadovybės vizitų į ES Tarybos posėdžius bei ES Tarybai pirmininkaujančios valstybės rengiamus ES kultūros ministrų susitikimų programas; 7.13. koordinuoja valstybės tarnautojų dalyvavimą ES mokymuose, pirmininkavimo renginiuose, atviro koordinavimo metodo darbo grupėse; 7.14. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus, analizuoja piliečių ir institucijų raštus, rengia atsakymus; 7.15. pavaduoja Skyriaus vedėją jo atostogų, ligos, komandiruočių metu ir kitais atvejais, užtikrindamas tinkamą Skyriaus veiklą; 7.16. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio ministerijos vadovybės, Strateginio planavimo ir kontrolės departamento direktoriaus, Skyriaus vedėjo pavedimus, tam, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui. Susipažinau: _______________________________ (valstybės tarnautojo pareigos) _______________________________ (parašas) _______________________________ (vardas ir pavardė) _______________________________ (data) ______________________