Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ĮV-840 STATEGINIO PLANAVIMO IR KONTROLĖS DEPARTAMENTO TARPTAUTINIŲ RYŠIŲ IR EUROPOS REIKALŲ SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Strateginio planavimo ir kontrolės departamento Tarptautinių ryšių ir Europos reikalų skyriaus (toliau - skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 16. II. PASKIRTIS 4. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti skyriaus darbą, padėti įgyvendinti Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – Kultūros ministerija) tarptautinės kultūros politikos uždavinius, numatytus Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos programoje, padėti kultūros ministrui formuoti valstybės kultūros politiką tarptautinių ryšių ir Europos reikalų srityje, plėtoti bendradarbiavimą su Europos Sąjunga (toliau – ES) per ES paramos kultūrai programas, koordinuoti Lietuvos Respublikos bendradarbiavimą su Europos Taryba (toliau – ET), siekiant prisidėti prie Lietuvos Respublikos kultūros politikos nuostatų įgyvendinimo ir tobulinimo. III. VEIKLOS SRITIS 5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, vykdo funkcijas tarptautinių ryšių ir Europos Sąjungos reikalų srityje, organizuoja Tarptautinių ryšių ir Europos reikalų skyriaus darbą ir atsako už skyriaus uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą. IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 6. Valstybės tarnautojas, einantis skyriaus vedėjo pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) ir ne mažesnę kaip 4 metų darbo patirtį tarptautinių kultūros ryšių srityje; 6.2. turėti tarptautinių kultūros projektų vadybos, tarptautinių sutarčių rengimo, darbo patirties tarptautinėse institucijose patirties, būti susipažinęs su ES institucijų struktūra ir jų funkcionavimu; 6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktais tarptautinių kultūros ryšių srityje; 6.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, teisės aktų rengimo ir raštvedybos taisykles; 6.5. išmanyti pagrindines Europos Sąjungos sutarties ir sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo nuostatas, įvirtinančias ES įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimo tvarką, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių įstatymą; 6.6. mokėti anglų kalbą C1 lygiu; 6.7. mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu; 6.8. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir ją panaudoti skyriaus veiklos kompetenciją apimančiais ES klausimais; 6.9. mokėti rengti teisės aktų projektus, analizuoti piliečių ir institucijų raštus, rengti atsakymus; 6.10. turėti organizacinių, konsultavimo ir vadovavimo gebėjimų; 6.11. būti atsakingam, iniciatyviam, visuomeniškam, kūrybiškam, gebėti bendrauti; 6.12. profesionaliai tvarkyti dokumentus, sisteminti gautą informaciją, perduoti nurodymus ir kontroliuoti jų vykdymo eigą bei atlikti kitus kultūros ministro, viceministrų, Kultūros ministerijos kanclerio (toliau - ministerijos vadovybė), Strateginio planavimo ir kontrolės departamento direktoriaus pavedimus. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 7.1. organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą, teikia Kultūros ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl Lietuvos tarptautinės kultūros politikos ir strategijos, atsako už tai, kad būtų tinkamai įgyvendinti skyriui nustatyti uždaviniai ir vykdomos funkcijos bei pavedimai, atsiskaito Kultūros ministerijos vadovybei, Strateginio planavimo ir kontrolės departamento direktoriui už skyriaus veiklą; 7.2. koordinuoja tarpvalstybinių, tarpžinybinių kultūrinio bendradarbiavimo sutarčių, programų projektų rengimą ir derinimą su Kultūros ministerijos struktūriniais padaliniais bei kitomis valstybės institucijomis, kontroliuoja ir koordinuoja įsigaliojusių sutarčių ir programų įgyvendinimą; 7.3. teikia pasiūlymus Kultūros ministerijos vadovybei ir Strateginio planavimo ir kontrolės departamento direktoriui dėl skyriaus pareigybių sąrašo, skyriaus valstybės tarnautojų perkėlimo į kitas pareigas, jų skatinimo, dalyvauja pretendentų į valstybės tarnybą atrankos komisijų darbe, atrenkant asmenis į skyriaus valstybės tarnautojų pareigas. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka inicijuoja tarnybinių nuobaudų skyrimo skyriaus valstybės tarnautojams procedūrą; 7.4. pagal kompetenciją koordinuoja ir kontroliuoja kultūros atašė veiklą, teikia pasiūlymus Kultūros ministerijos vadovybei, Strateginio planavimo ir kontrolės departamento direktoriui dėl jų veiklos tobulinimo; 7.5. pagal kompetenciją koordinuoja biudžetinių įstaigų: 7.5.1. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato veiklą; 7.5.2. Tarptautinių kultūros programų centras veiklą. 7.6. analizuoja šios pareigybės aprašymo 7.5. punkte išvardintų biudžetinių įstaigų veiklos ataskaitas, teikia pasiūlymus Kultūros ministerijos vadovybei, Strateginio planavimo ir kontrolės departamento direktoriui dėl šių biudžetinių įstaigų veiklos programų įgyvendinimo ir veiklos gerinimo; 7.7. savo kompetencijos ribose nagrinėja ir inicijuoja teisės aktų projektus, dalyvauja teisės aktų rengimo darbo grupėse; 7.8. koordinuoja Kultūros ministerijos kompetencijai priskirtų ES dokumentų vykdymą; 7.9. koordinuoja Lietuvos Respublikos pozicijos Kultūros ministerijos veiklos kompetenciją apimančiais ES klausimais ir kitų dokumentų, susijusių su ES klausimais, parengimą. Rengia dokumentus Lietuvos Respublikos Vyriausybės ES komisijos posėdžiams, Lietuvos Respublikos ministerijų atstovų pasitarimams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiams, Lietuvos Respublikos Seimo komitetų posėdžiams ir kitiems pasitarimams; 7.10. pagal kompetenciją organizuoja Lietuvos Respublikos prisijungimo prie tarptautinių konvencijų kultūrinio bendradarbiavimo srityje dokumentų projektų rengimą ir derinimą su kitomis Lietuvos Respublikos institucijomis, tarptautinių susitarimų derinimą su kitomis Lietuvos Respublikos institucijomis bei dokumentų projektų, susijusių su Lietuvos Respublikos įsijungimo į Europos fondus ir organizacijas, kaip numatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose, įgyvendinant tarptautinius susitarimus arba vykdant Lietuvos įsipareigojimus ES ir ET; 7.11. nustatyta tvarka atstovauja Lietuvos Respublikai ES darbo grupių ir ET Kultūros komiteto veikloje, kituose ET organizuojamuose renginiuose, konferencijose ir seminaruose, jeigu minėtų renginių specifika atitinka skyriaus kompetenciją. Koordinuoja ET programų įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje; 7.12. planuoja ir organizuoja Kultūros ministerijos vadovybės vizitus į užsienio valstybes; 7.13. organizuoja pasirengimą tarptautiniams seminarams, konferencijoms ir kitiems tarptautiniams kultūriniams renginiams, susitikimams ir konsultacijoms su užsienio ekspertais skyriaus veiklos klausimais; 7.14. susirašinėja su Lietuvos Respublikos ir užsienio institucijomis skyriaus veiklos klausimais; 7.15. savo kompetencijos srityje palaikyti ryšius su Lietuvos Respublikos diplomatinėmis atstovybėmis bei užsienio šalių diplomatinėmis atstovybėmis Lietuvai; 7.16. kontroliuoja skyriaus kompetencijai priskirtų programinių lėšų panaudojimą pagal finansinės kontrolės taisykles, patvirtintas kultūros ministro įsakymu; 7.17. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Kultūros ministerijos vadovybės ir Strateginio planavimo ir kontrolės departamento direktoriaus pavedimus, susijusius su aukščiau išvardintomis funkcijomis. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 8. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Strateginio planavimo ir kontrolės departamento direktoriui. Susipažinau: ___________________________ (valstybės tarnautojo pareigos) _______________________________ (parašas) _______________________________ (vardas ir pavardė) _______________________________ (data)