Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI:

 Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.  turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
2. turėti ne mažesnę kaip 4 metų darbo patirtį strateginio planavimo arba viešojo administravimo srityje;
3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais strateginį planavimą ir biudžeto sudarymą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybinėje tarnyboje;
4. išmanyti teisės aktų rengimo ir raštvedybos taisykles;
5. išmanyti žmogiškųjų išteklių valdymą;
6. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
7. mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų) ne žemesniu kaip B2 lygiu;
8. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
1. organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą, atsako, kad būtų tinkamai įgyvendinti skyriui nustatyti uždaviniai ir vykdomos funkcijos bei pavedimai;
2. koordinuoja kultūros ministrui pavestų valdymo sričių strateginio planavimo dokumentų (Kultūros ministerijos strateginio veiklos plano ir metinio veiklos plano bei kultūros ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų metinių veiklos planų) parengimą ir kitų strateginio planavimo dokumentų suderinamumą teisės aktų nustatyta tvarka;
3. koordinuoja ir organizuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių plano ministerijos kompetencijos klausimais rengimą (tobulinimą) bei metinės ataskaitos apie šio plano įgyvendinimą rengimą;
4. koordinuoja strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimu pasiektų rezultatų suvestinės parengimą ir pateikimą Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir kitoms valstybės institucijoms bei įstaigoms teisės aktų nustatyta tvarka;
5. rengia ir teikia kultūros ministrui pasiūlymus dėl kultūros ministrui pavestų valdymo sričių strateginio planavimo dokumentų tobulinimo, kitų strateginio planavimo klausimų sprendimo;
6. rengia teisės aktų projektus ir dalyvauja teisės aktų projektų rengime;
7. dalyvauja Kultūros ministerijos strateginio planavimo darbo grupės veikloje.
8. bendradarbiauja su Kultūros ministerijos administracijos padaliniais, kultūros ministro valdymo srityse veikiančiomis įstaigomis, kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis, sprendžiant klausimus, susijusius su skyriaus veikla;
9. pagal kompetenciją, dalyvauja ministerijų atstovų pasitarimuose, Vyriausybės pasitarimuose ir posėdžiuose, Vyriausybės ir (ar) kitų valstybės institucijų sudarytų komisijų, darbo grupių veikloje;
10. teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl skyriaus pareigybių sąrašo, skyriaus valstybės tarnautojų perkėlimo į kitas pareigas, jų skatinimo, dalyvauja pretendentų į valstybės tarnybą atrankos komisijos darbe atrenkant asmenis į skyriaus valstybės tarnautojų pareigas;
11. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka inicijuoja tarnybinių nuobaudų skyrimo skyriaus valstybės tarnautojams procedūrą;
12. vykdo kultūros ministro ir ministerijos kanclerio pavedimus.