Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI: Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) humanitarinių arba socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą; 2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį; 3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, teisės aktų rengimo taisykles; 4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Strateginio planavimo metodika, Strateginio planavimo dokumentuose naudojamų vertinimo kriterijų sudarymo ir taikymo metodika, Kultūros ministerijos nuostatais, Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, Lietuvos kultūros politikos kaitos gairėmis, Europos Sąjungos strategija „Europa 2020“, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu. 5. išmanyti Stebėsenos informacinę sistemą (SIS); 6. žinoti modelius ir aktualijas, strateginio ir korporatyvaus planavimo bei atskaitomybės principus ir metodikas; 7. mokėti anglų, prancūzų ar vokiečių kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu (pagal Europass); 8. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu; 9. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas; 10. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, išmanyti raštvedybos taisykles. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS: Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 1. koordinuoja ir rengia ministerijos strateginį veiklos planą, kitų kultūros bei su kultūra susijusių strateginio planavimo dokumentų rengimą; 2. pagal kompetenciją teikia informaciją ir konsultuoja ministerijos reguliavimo sričiai priklausančių įstaigų strateginių veiklos planų rengėjus; 3. organizuoja ir atlieka ministerijos reguliavimo sričiai priklausančių įstaigų strateginių veiklos planų įgyvendinimo ataskaitų analizę, teikia pasiūlymus dėl šių įstaigų veiklos planavimo tobulinimo; 4. vykdo ministerijos strateginio veiklos plano įgyvendinimo stebėseną ir rengia metines veiklos ataskaitas; 5. surenka ministerijos administracijos padalinių pasiūlymus dėl Strateginiame veiklos plane naudojamų vertinimo kriterijų formuluočių, jų planuojamų reikšmių ir vertinimo kriterijų techninių priedų projektų ir išanalizuoja jų atitikimą Strateginio planavimo metodikos reikalavimams; 6. parengia ir suderina su ministerijos administracijos padaliniais Strateginiame veiklos plane naudojamų vertinimo kriterijų formuluotes ir jų planuojamas reikšmes ir vertinimo kriterijų techninius priedus; 7. įveda Strateginiame veiklos plane naudojamų vertinimo kriterijų formuluotes, reikšmes ir vertinimo kriterijų techninius priedus į SIS sistemą; 8. dalyvauja Valstybės ilgalaikės raidos strategijos kultūros dalies planavime ir įgyvendinimo stebėsenoje; 9. dalyvauja kuriant, diegiant, derinant ir tobulinant kultūros srities statistikos rodiklių sistemą; 10. atlieka užsienio šalių strateginio planavimo dokumentų analizę, teikia rekomendacijas dėl sėkmingos užsienio šalių patirties planuojant kultūros sektoriaus raidą pritaikymo Lietuvoje; 11. prireikus organizuoja arba dalyvauja perspektyviniam planavimui reikalinguose projektuose; 12. dalyvauja ministerijos strateginio planavimo grupės darbe; 13. kuruojamais klausimais bendradarbiauja su kitais ministerijos struktūriniais padaliniais, pavaldžiomis kultūros įstaigomis; 14. savo kompetencijos ribose teikia informaciją ir konsultuoja, skaito pranešimus, organizuoja specialius seminarus, konferencijas; 15. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir derinant 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos administravimui reikalingus dokumentus ir teisės aktų projektus; 16. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Strateginio planavimo ir kontrolės departamento direktoriaus, Skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.