Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI:

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų ar meno studijų srityje ir ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį strateginio planavimo arba finansų, investicijų ir turto valdymo arba tarptautinių ryšių ir Europos reikalų srityse bei ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį;
2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais strateginio planavimo, finansų ir turto valdymo, tarptautinių ryšių sritis;
3 išmanyti strateginio planavimo ir/ar finansų ir turto valdymo ir/ar tarptautinių ryšių sričių specifiką, jų problematiką;
4. mokėti anglų arba prancūzų kalbą B2 lygiu;
5. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, turėti organizacinių sugebėjimų bei valdymo įgūdžių;
6. mokėti dirbti Microsoft Office paketu bei žinoti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles;
7. gebėti atlikti teisės aktų projektų analizę, savarankiškai bei vadovaujant darbo grupei rengti teisės aktų projektus;
8. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
9. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu lietuvių ir anglų arba prancūzų kalba.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. sprendžia jo kompetencijai priklausančius Departamento veiklos klausimus strateginio planavimo, finansų, investicijų ir turto valdymo bei tarptautinių ryšių ir Europos reikalų, 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų planavimo, administravimo srityse;
2. organizuoja ir kontroliuoja Departamento darbą (koordinuoja Strateginio planavimo, Finansų, Investicijų ir turto valdymo, Tarptautinių ryšių ir Europos reikalų, Europos Sąjungos paramos skyrių veiklą), atsako už tai, kad būtų tinkamai įgyvendinti Departamentui nustatyti uždaviniai ir vykdomos funkcijos bei pavedimai;
3. rengia teisės aktus ir kitus dokumentus, organizuoja darbo grupių ar komisijų veiklą, vizuoja parengtų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, ministro įsakymų ir raštų bei kitų teisės aktų strateginio planavimo, finansų, investicijų ir turto valdymo, tarptautinių ryšių ir Europos reikalų, 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų planavimo, administravimo srityse projektus;
4. pagal kompetenciją užtikrina 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, rengimą, keitimą ir įgyvendinimą, 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų adminstravimą;
5. teikia išvadas bei pasiūlymus dėl planuojamų įtraukti į valstybės projektų sąrašą projektų finansavimo;
6. pagal kompetencją prižiūri 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus projektus;
7. teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus ir išvadas dėl klausimų, susijusių su Departamento veikla;
8. teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl Departamento valstybės tarnautojų ar kitų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skatinimo ir tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo, vertina departamento valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
9. analizuoja, apibendrina bei teikia pasiūlymus vadovybei dėl Departamento koordinuojamų pavaldžių įstaigų veiklos;
10. pagal kompetenciją rengia, koordinuoja darbo grupių veiklą rengiant strateginio planavimo dokumentus, koordinuoja, kontroliuoja Departamento kompetencijai priskirtinų strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimą;
11. nagrinėja Europos Sąjungos teisės aktus ir jų projektus bei formuoja pozicijas naujai rengiamiems Europos Sąjungos teisės aktų projektams strateginio planavimo, finansų ir turto valdymo, tarptautinių ryšių ir Europos reikalų srityse;
12. pagal savo kompetenciją dalyvauja Europos Sąjungos Tarybos darbo grupių ir Europos Komisijos komitetų veikloje;
13. atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijoms Europos Sąjungos institucijų darbo susitikimuose ir kituose susitikimuose, kuriuose aptariamos valstybių narių pozicijos;
14. rengia Europos Sąjungos institucijų susitikimų, kuriuose dalyvavo, ataskaitas, prireikus rengia informacinius pranešimus spaudai;
15. pagal kompetenciją atstovauja ministerijai įvairiose valstybės valdymo institucijose, kitose įstaigose, organizacijose, komisijose, darbo grupėse, įskaitant ir su Europos Sąjungos struktūrinais fondais susijusose komitetuose, komisijose ir darbo grupėse;
16. atstovauja Departamentui ministerijos administracijos padaliniuose;
17. nustatyta tvarka atsiskaito už Departamento darbą;
18. vykdo kitas Departamento nuostatuose numatytas funkcijas;
19. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio ministerijos vadovybės pavedimus tam, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.