Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI:

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų ir ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį strateginio planavimo arba finansų ir turto valdymo arba Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų planavimo ir administravimo  srityse bei ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį;
2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, Europos Sąjungos teisės aktais, kitais teisės aktais reglamentuojančiais strateginio planavimo, finansų ir turto valdymo, apskaitos, audito ir kontrolės sritis. ;
3 išmanyti strateginio planavimo ir/ar finansų ir turto valdymo ir/ar Europos Sąjungos paramos lėšų planavimo, administravimo ir kontrolės sritis; 
4. Mokėti užsienio  kalbą A1 lygiu;
5. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, turėti organizacinių sugebėjimų bei valdymo įgūdžių;
6. mokėti dirbti Microsoft Office paketu bei žinoti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles;
7. gebėti atlikti teisės aktų projektų analizę, savarankiškai bei vadovaujant darbo grupei rengti teisės aktų projektus;
8. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
9. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu .

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. padeda Departamento direktoriui spręsti Departamento veiklos klausimus strateginio, biudžeto planavimo, finansų, investicijų ir turto valdymo bei 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų planavimo ir administravimo bei kontrolės srityse;
2. padeda Departamento direktoriui organizuoti ir kontroliuoti Departamento darbą
(Strateginio planavimo, Finansų, Investicjų ir turto valdymo bei Europos Sąjungos paramos  skyrių veiklą), ir kartu su Departamento direktoriumi atsako už tai, kad būtų tinkamai įgyvendinti Departamentui nustatyti uždaviniai ir vykdomos funkcijos bei pavedimai;
3. dalyvauja rengiant teisės aktus ir kitus dokumentus, organizuoja darbo grupių ar komisijų veiklą, vizuoja parengtų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, ministro įsakymų ir raštų bei kitų teisės aktų strateginio planavimo, finansų ir turto valdymo, 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų planavimo, administravimo bei kontrolės srityse projektus;
4. Departamento direktoriui pavedus teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus ir išvadas dėl klausimų, susijusių su Departamento veikla;
5. Departamento direktoriui pavedus analizuoja, apibendrina bei teikia pasiūlymus vadovybei dėl Departamento koordinuojamų pavaldžių įstaigų veiklos;
6. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant strateginio planavimo, finansų ir turto valdymo  sričių dokumentus;
7. analizuoja investicinių projektų, vykdomų iš Valstybės investicijų programos, duomenis, teikia išvadas apie jų įgyvendinimo eigą ir lėšų, skirtų šiems projektams panaudojimą, teikia išvadas bei pasiūlymus dėl investicijų planavimo bei valdymo sistemos tobulinimo;
8. dalyvauja vertinant investicijų projektus vykdomus iš 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, teikia išvadas bei pasiūlymus dėl planuojamų įtraukti į valstybės projektų sąrašą projektų finansavimo;
9. dalyvauja rengiant Tarpinstitucinį veiklos planą, teikia išvadas ir pasiūlymus investicijų srityje;
10.  analizuoja biudžeto vykdymo ataskaitas pagal atskiras programas ir priemones ir teikia išvadas apie lėšų panaudojimą; 
11. pagal kompetencją prižiūri 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus projektus;
12. dalyvauja nagrinėjant Europos Sąjungos teisės aktus ir jų projektus susijusius su biudžeto planavimo, finansų ir turto valdymo, 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų planavimu, administravimu ir kontrole  srityse;
13. dalyvauja rengiant ir atnaujinant Valdymo ir kontrolės sistemos aprašymą;
14. pagal kompetenciją atstovauja ministerijai įvairiose valstybės valdymo institucijose, kitose įstaigose ir organizacijose, komisijose, darbo grupėse;
15. atstovauja Departamentui ministerijos administracijos padaliniuose;
16.   Departamento direktoriui už atliktą darbą  atsiskaito nustatyta tvarka;
17. nesant Departamento direktoriaus vykdo jo pareigas;
18. vykdo kitas Departamento nuostatuose numatytas funkcijas;
19. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio ministerijos vadovybės pavedimus tam, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.