Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis Personalo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. būti įgijęs aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų teisinio darbo patirtį;
3. būti susipažinus su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, darbo santykius, kultūros įstaigų veiklą;
4. gerai žinoti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymą, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos teismų įstatymą, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, įstatymus, susijusius su civiline, administracine ir baudžiamąja teisena, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatymą, prireikus, mokėti pateikti ieškinius, skundus, prašymus, apeliacinius ir kasacinius skundus bei atsiliepimus į kitų juridinių ar fizinių asmenų pateiktuosius;
5. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
6. išmanyti teisės aktų rengimo ir raštvedybos taisykles;
7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
8. atlikti teisės aktų ekspertizę, rengti vidaus tvarkomuosius, organizacinius dokumentus;
9. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
10. mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių ar prancūzų) B2 lygiu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:

Siekiant įgyvendinti ministerijos politiką personalo klausimais dalyvauja rengiant ar rengia teisės aktų, susijusių su ministerijos vidaus tvarka, Valstybės tarnybos įstatymo, Darbo kodekso ir su šiais įstatymais susijusių kitų teisės aktų įgyvendinimu, projektus ir atlieka kitas šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijas:

1. užtikrina, kad ministerijos personalo srityje rengiami teisės aktai atitiktų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus, rengia ir teikia skyriaus vedėjui, o pareikalavus ir kultūros ministrui, kultūros viceministrams, ministerijos kancleriui, (toliau vadinama – ministerijos vadovybė) siūlymus dėl ministerijos personalo administravimo tobulinimo tam, kad būtų užtikrintas personalo tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimas;
2. sprendžia ministerijos personalo valdymo srityje kylančius klausimus, suderinus su skyriaus valstybės tarnautojais, pateikiant skyriaus vedėjui konkrečius klausimų sprendimo variantus;
3. kartu su Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės skyriumi rengia ministerijos administracijos struktūrą, pareigybių sąrašą, teikia pasiūlymus dėl pareigybių sąrašo pakeitimo ir papildymo;
4. vykdo įstatymų nustatyta tvarka su tarnybinių ir drausminių nuobaudų skyrimu susijusias procedūras;
5. pavaduoja skyriaus vedėją jo atostogų, ligos, komandiruočių metu ir kitais atvejais, užtikrindamas tinkamą skyriaus veiklą;
6. kartu su padalinių vadovais rengia ministerijos administracijos struktūrinių padalinių nuostatus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus, derina juos, tikslina ir teikia juos tvirtinti;
7. savo kompetencijos klausimais teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja piliečių ir kitų asmenų skundus ir pareiškimus;
8. rengia ieškinius, skundus, prašymus, apeliacinius ir kasacinius skundus bei atsiliepimus į kitų juridinių ar fizinių asmenų pateiktuosius, atstovauja ministerijai teismuose su darbo ir tarnybos santykiais susijusiuose ginčuose;
9. pagal kompetenciją dalyvauja įvairių komisijų ar darbo grupių darbe;
10. teikia informaciją personalo klausimais Bendrųjų reikalų skyriui tvarkant ministerijos interneto puslapį;
11. organizuoja naujų ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų supažindinimą su pagrindiniais ministerijos vidaus teisės aktais;
12. teikia teisines konsultacijas ministerijos darbuotojams valstybės tarnybos, darbo santykių klausimais;
13. nesant valstybės tarnautojų, atliekančių funkcijas, susijusias su ministerijos politikos įgyvendinimu personalo klausimas, atlieka minėtas funkcijas;
14.  organizuoja konkursus ir dalyvauja atrankos komisijų darbe:
14.1. priimant į ministerijos karjeros valstybės tarnautojo (įskaitant atašė) pareigas;
14.2. priimant į įstaigos vadovo (valstybės tarnautojo) pareigas, kai jis priimamas konkurso būdu.
15. prireikus, įvairiems klausimams pagal kompetenciją išspręsti pasitelkia ministerijos, kitų institucijų, ministerijos reguliavimo srityje esančių įstaigų, įmonių specialistus;
16. rengia įsakymus ar potvarkius dėl valstybės tarnautojų ir darbo sutartis dėl darbuotojų priėmimo į darbą, perkėlimo į kitas pareigas, atleidimo iš darbo;
17. nuolat teikia duomenis valstybės tarnautojų registrui, tvarko šį registrą;
18. tvarko tarnybinių pažymėjimų apskaitą ir organizuoja jų išdavimą;
19. formuoja ir kaupia valstybės tarnautojų ir darbuotojų asmens bylas, pateikia jas archyvui pagal ministerijos bylų nomenklatūrą;
20. rengia įsakymus ar potvarkius dėl valstybės tarnautojų tarnybos Lietuvos valstybei stažo;
21. pagal kompetenciją:
21.1. rengia ministerijos vadovybei teisinę informacinę medžiagą, prireikus, teikia išvadas ir pasiūlymus, apibendrina gautą medžiagą iš kitų ministerijos administracijos padalinių ar ministerijos reguliavimo srityje esančių juridinių asmenų;
21.2. vykdo ministerijos Vidaus audito skyriaus ar Valstybės kontrolės pateiktas rekomendacijas dėl skyriaus veiklos;
22. atstovauja ministeriją derybose su profesinėmis sąjungomis;
23. rengia pažymas ir kitus dokumentus, kurių reikia valstybės tarnautojams ar darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis jų asmeniniams ar socialiniams reikalams;
24. vykdo kitus ministerijos vadovybės ir skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų įgyvendinta ministerijos politika personalo klausimais.