Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI:

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos

specialius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį teisinį (antrosios (magistro) pakopos arba jam prilygintą vientisųjų teisės studijų) išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 4 metų teisinio darbo patirtį viešojo administravimo institucijoje;

2. gerai išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės ir savivaldybių institucijų veiklą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, darbo santykius, taip pat teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų, viešųjų įstaigų, asociacijų, įmonių, akcinių bendrovių veiklą;

3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teismų įstatymu, įstatymais, susijusiais su civiline, administracine ir baudžiamąja teisena, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu, mokėti pateikti ieškininius pareiškimus, prašymus (skundus), apeliacinius ir kasacinius skundus bei atsiliepimus į kitų juridinių ar fizinių asmenų pateiktuosius;

4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, nustatančiais viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybinėje tarnyboje, asmens duomenų apsaugą;

5. gebėti analitiškai įvertinti ir apibendrinti įvairiapusiškas problemas, susijusias su teisės aktų taikymu dėl Skyriaus atliekamų funkcijų ir savarankiškai jas spręsti; 

6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas;

7. gebėti atlikti teisės aktų ekspertizę ir rengti jų projektus, taip pat vidaus tvarkomuosius, organizacinius dokumentus;

8. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą ir organizuoti Skyriaus darbą;

9. gebėti užtikrinti bendradarbiavimą su kitų ministerijos administracijos padalinių ar kitų institucijų ar įstaigų valstybės tarnautojais ar darbuotojais;

10. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

11. mokėti vieną iš užsienio kalbų (anglų, prancūzų, vokiečių) B 2 lygiu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:

  Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. užtikrina Valstybės tarnybos įstatymo ir Darbo kodekso nuostatų įgyvendinimą ministerijoje;

2. užtikrina valstybės tarnautojų teisių ir socialinių garantijų, numatytų atitinkamuose įstatymuose, vykdymą;

3. sprendžia jo kompetencijai priklausančius Skyriaus veiklos klausimus;

4. organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbą, atsako už tai, kad būtų tinkamai įgyvendinti Skyriui nustatyti uždaviniai ir vykdomos funkcijos bei pavedimai;

5. atsiskaito kultūros ministrui, viceministrams bei ministerijos kancleriui (toliau – ministerijos vadovybė) už Skyriaus veiklą;

6. analizuoja, apibendrina ir teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl Skyriaus veiklos;

7. rengia arba kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais dalyvauja rengiant įstatymų, Seimo ir Vyriausybės nutarimų, ministro įsakymų, ministerijos kanclerio potvarkių projektus, Vyriausybės ir ministerijos darbo reglamentų nustatyta tvarka juos derina, vizuoja, teikia ministerijos vadovybei, kitoms institucijoms, Vyriausybei;

8. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, paklausimus ir pasiūlymus, rengia į juos atsakymus;

9. prireikus teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja komisijų, ministerijos sudarytų:

9.1. teisės aktų projektų rengimui;

9.2. administracinėms procedūroms, numatytoms Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme ar kituose įstatymuose, atlikti;

9.3. priėmimui konkurso tvarka į valstybės tarnautojų, įstaigų vadovų, muziejų vyriausiųjų fondų saugotojų pareigas;

9.4. galimiems tarnybiniams nusižengimams ar kitiems tarnybiniams tyrimams atlikti.

10. prireikus, pagal kompetenciją, dalyvauja ministerijos sudarytų darbo grupių ar rengiamų įvairių konferencijų, seminarų veikloje, vadovybės pavedimu - kitų institucijų sudaromų darbo grupių ar komisijų, taip pat kitų institucijų surengtose konferencijose, seminaruose;

11. prireikus, įvairiems klausimams pagal kompetenciją išspręsti pasitelkia ministerijos, kitų institucijų, ministerijos reguliavimo srityje esančių įstaigų, įmonių specialistus;

12. rengia dokumentus ir kitą informaciją, medžiagą Valstybės kontrolei, auditoriams, teismams, prokuratūrai ir kitoms valstybės institucijoms bei teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja ministerijai teismuose su darbo ir tarnybos santykiais susijusiuose ginčuose;

13. rengia ministerijos vadovybei teisinę informacinę medžiagą, prireikus, teikia išvadas ir pasiūlymus, apibendrina gautą medžiagą iš kitų ministerijos administracijos padalinių ar ministerijos reguliavimo srityje esančių juridinių asmenų Skyriaus veiklos klausimais;

14. ministerijos vadovybės pavedimu vykdo ministerijos Vidaus audito skyriaus ar Valstybės kontrolės pateiktas rekomendacijas dėl Skyriaus veiklos;

15. dalyvauja rengiant ministerijos administracijos struktūrą, pareigybių (etatų) sąrašą, teikia pasiūlymus dėl pareigybių (etatų) sąrašo pakeitimo ir papildymo, dėl atlyginimo priedų ir priemokų nustatymo, sumažinimo ar padidinimo;

16. teisės aktų nustatyta tvarka teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl Skyriaus: pareigybių sąrašo, valstybės tarnautojų skatinimo, atlieka kasmetinį valstybės tarnautojų vertinimą;

17. teikia ministerijos struktūriniams padaliniams bei ministerijos reguliavimo sričiai priskirtoms įstaigoms ar įmonėms konsultacijas valstybės tarnybos, darbo santykių klausimais;

18. analizuoja personalo kaitą ir darbo drausmę ministerijoje, teikia pasiūlymus dėl darbo organizavimo, darbo sąlygų, kolektyvo mikroklimato gerinimo;

19. vykdo kitas Skyriaus nuostatuose numatytas funkcijas;

20. vykdo kitus įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas ar ministerijos vadovybės pavestas funkcijas.