Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis Personalo skyriaus (toliau vadinama – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
2. turėti mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį personalo valdymo srityje;
3. būti susipažinus su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykius, kultūros įstaigų veiklą;
4. gerai žinoti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymą, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą ir su šiais įstatymais susijusius kitus teisės aktus, Viešųjų įstaigų įstatymą, Teatrų ir koncertinių įstaigų įstatymą, Muziejų įstatymą, Bibliotekų įstatymą, Biudžetinių įstaigų įstatymą;
5. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo ir raštvedybos taisykles;
7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
8. mokėti rengti vidaus tvarkomuosius, organizacinius dokumentus;
9. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
10. mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių ar prancūzų) A1 lygiu.

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 Siekiant įgyvendinti ministerijos politiką personalo klausimais vyriausiojo specialisto pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1.  organizuoja konkursus ir dalyvauja atrankos komisijų darbe:
1.1. priimant į ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų kultūros įstaigų vadovo pareigas teatruose ir koncertinėse įstaigose, bibliotekose, muziejuose (muziejuose ir direktoriaus pavaduotojo – vyriausiojo fondų saugotojo);
1.2. priimant į viešosios įstaigos vadovo pareigas, jei viešosios įstaigos steigėja yra ministerija, arba jei viešosios įstaigos steigėjų sprendimu konkurso organizavimas yra pavestas ministerijai;
2. rengia kultūros įstaigų vadovų pareigybių aprašymus;
3. rengia įsakymus dėl ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų kultūros įstaigų vadovų priėmimo ir atleidimo;
4. rengia darbo sutartis dėl ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų kultūros įstaigų vadovų priėmimo ir atleidimo;
5. rengia įsakymus dėl tarnybinių atlyginimų priedų nustatymo ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų kultūros įstaigų vadovams;
6. rengia įsakymus ar potvarkius dėl ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priedų ir priemokų, komandiruočių, atskiro darbo laiko nustatymo, darbo poilsio dienomis;
7. rengia įsakymus ar potvarkius dėl kultūros įstaigų, kurių steigėja yra ministerija, vadovų komandiruočių, atostogų;
8.pildo duomenis STEKE apie darbuotojų komandiruotes, nedarbingumą;
9. pildo visų ministerijos struktūrinių padalinių darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
10. teikia Socialinio draudimo fondo valdybai nustatytas formas dėl ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų priėmimo, atleidimo, nedarbingumo ir kt.;
11. analizuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teikiamą medžiagą dėl valstybinių pensijų skyrimo,
12. savo kompetencijos klausimais nagrinėja piliečių ir kitų asmenų skundus ir pareiškimus;
13. formuoja ir kaupia valstybės tarnautojų ir darbuotojų asmens bylas ir teikia jas archyvui;
14. pagal kompetenciją dalyvauja įvairių komisijų ar darbo grupių darbe;
15. nesant skyriaus valstybės tarnautojų, atlieka jų funkcijas;
16. pavaduoja skyriaus vedėją jo atostogų, ligos, komandiruočių metu ir kitais atvejais, užtikrindamas tinkamą skyriaus veiklą;
17. nesant valstybės tarnautojų, atliekančių funkcijas, susijusias su ministerijos politikos įgyvendinimu personalo klausimas, atlieka minėtas funkcijas;
18. sprendžia kitus jo kompetencijai priklausančius klausimus;
19. vykdo kitus ministerijos vadovybės ir skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų įgyvendinta ministerijos politika personalo valdymo klausimais.