Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI: Valstybės tarnautojas, einantis Teisės skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 1. turėti socialinių mokslų aukštąjį universitetinį teisės bakalauro ir teisės magistro ar vientisųjų teisės studijų magistro išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį; 2. išmanyti teisės aktus, susijusius su 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimu, ES struktūrinių fondų finansinių priemonių administravimu, strateginiu planavimu, korupcijos prevencija, taip pat teisės aktus reglamentuojančius teisėkūrą, Vyriausybės ir ministerijų veiklą, valstybės ir savivaldybės institucijų veiklą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, civilinę, administracinę ir baudžiamąją teiseną; 3. gebėti rasti, aiškinti, taikyti Europos Sąjungos teisės aktus, išmanyti jų sistemą; 4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas; 5. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą; 6. išmanyti teisės aktų rengimo ir raštvedybos taisykles; 7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu; 8. mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių ar prancūzų) B1 lygiu. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS: Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 1. teisiniu požiūriu vertina, Europos Sąjungos paramos skyriaus, Strateginio planavimo skyriaus, Viešųjų ryšių skyriaus rengiamus teisės aktų projektus, sutartis ir kitus dokumentus, teikia dėl jų pastabas ir pasiūlymus; 2. konsultuoja ministerijos tarnautojus Europos Sąjungos paramos kitais ministerijai aktualiais Europos Sąjungos teisiniais klausimais, ministerijos strateginio planavimo dokumentų rengimo, informacijos rengimo, viešinimo ir teikimo suinteresuotiems asmenims bei kitais teisiniais klausimais. 3. pagal kompetenciją konsultuoja ministerijos valstybės tarnautojus rengiant ir derinant 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos administravimui reikalingus dokumentus ir teisės aktų projektus, 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos administravimo teisiniais klausimais bei kitais ministerijai aktualiais ES teisiniais klausimais; 4. ministerijos vadovybės arba Teisės skyriaus vedėjo pavedimu analizuoja konkrečias teisines situacijas, teikia išvadas dėl teisės normų aiškinimo ir taikymo bei pasiūlymus dėl konkrečios situacijos sprendimo būdo; 5. rengia įstatymų, kitų teisės aktų, kultūros ministro įsakymų, ministerijos kanclerio potvarkių projektus, įvairius raštus ir kitus dokumentus ir /ar prisideda prie jų rengimo; 6. atlieka teisės aktuose nustatytus veiksmus susijusius su korupcijos tikimybės nustatymu, kitus veiksmus reikalingus korupcijos rizikos analizei atlikti, organizuoja ir koordinuoja šį procesą; 7. rengia ministerijos kovos su korupcija programą, koordinuojant jos vykdymą; 8. rengia, abibendrina, teikia informaciją, susijusią su korupcijos prevencijos veikla ministerijoje ir jos reguliavimo srityje, atlieka kitus veiksmus, susijusius su korupcijos prevencija; 9. rengia ir padeda rengti medžiagą Valstybės kontrolei, teismams, prokuratūrai ir kitoms teisėsaugos, teisėtvarkos ir valstybės institucijoms bei atstovauja ministeriją šiose institucijose; 10. prireikus dalyvauja pasitarimų, komisijų, darbo grupių, sudarytų teisės aktų rengimui, įvairių skundų, raštų, prašymų nagrinėjimui bei kitokio pobūdžio klausimams spręsti veikloje, teikia jos nariams teisines išvadas, konsultacijas kitaip prisideda prie jų veiklos; 11. pagal kompetenciją analizuoja Valstybės kontrolės ir Vidaus audito skyriaus ataskaitas veiklos klausimais ir teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei; 12. pavaduoja Teisės skyriaus vedėją jo atostogų, ligos, komandiruočių metu ir kitais atvejais, užtikrindamas tinkamą skyriaus veiklą; 13. vykdo kitus ministerijos vadovybės ir Teisės skyriaus vedėjo pavedimus.