Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI:

Valstybės tarnautojas, einantis Teisės skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti socialinių mokslų aukštąjį universitetinį teisės srities išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;
2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje;
3. gerai žinoti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės ir savivaldybės institucijų veiklą, teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų, viešųjų įstaigų, asociacijų, įmonių veiklą, civilinius teisinius santykius;
4. būti susipažinusiam su konvencijomis, tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, susijusiais su Kultūros ministerijos funkcijomis bei tautinių mažumų, etninės kultūros, mėgėjų meninės veiklos ir nacionalinės kultūros sklaidos užsienyje veikla;
5. gerai žinoti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos teismų įstatymą, įstatymus, susijusius su civiline, administracine ir baudžiamąja teisena, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatymą, prireikus, mokėti pateikti ieškinius, skundus, prašymus, apeliacinius ir kasacinius skundus bei atsiliepimus į kitų juridinių ar fizinių asmenų pateiktuosius;
6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
7. mokėti atlikti teisės aktų ekspertizę, rengti Kultūros ministerijos vidaus tvarkomuosius, organizacinius dokumentus;
8. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
9. išmanyti teisės aktų rengimo ir raštvedybos taisykles;
10. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
11. mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių ar prancūzų) B1 lygiu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
pagal kompetenciją padeda spręsti šiuos klausimus:
1. susijusius su Tautinių mažumų reikalų skyriaus, Tarptautinių ryšių ir Europos reikalų skyriaus, Regionų kultūros skyriaus teisės aktų rengimo koordinavimu;
2. tarptautinio bendradarbiavimo sutartimis bei tarpžinybiniais susitarimais;
3. Lietuvos pozicijų Europos Sąjungos klausimais rengimo koordinavimu;
4. susijusius su teisės aktų stebėsenos ministerijoje koordinavimu;
5. rengia ministerijos nuostatų, darbo reglamento ir jų pakeitimų projektus, derina juos su kitais struktūriniais padaliniais ir atsako už savalaikį šių dokumentų atnaujinimą, taip pat rengia kitus vidaus tvarką ir bendrąsias finansų kontrolės procedūras reglamentuojančių dokumentų projektus;
6. renka ir teikia informaciją apie teisės aktų pateikimą Seimo sesijoms;
7. atlieka teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą;
8. padeda rengti medžiagą Valstybės kontrolei, teismams, prokuratūrai ir kitoms teisėsaugos, teisėtvarkos ir valstybės institucijoms bei atstovauja ministeriją šiose institucijose;
9. rengia įstatymų, kitų teisės aktų, kultūros ministro įsakymų, ministerijos kanclerio potvarkių projektus (ministerijos kancleriui ar Teisės skyriaus vedėjui pavedus, juos vizuoti), įvairius raštus bei prisideda prie įstatymų ir kitų teisės aktų, raštų, privalomų visai ministerijai, rengimo;
10. prireikus dalyvauja komisijų, sudarytų teisės aktų rengimui bei įvairių skundų, raštų, kultūros įstaigų veiklos tyrimui, darbe;
11. pagal kompetenciją teikia kultūros ministrui, kultūros viceministrams, ministerijos kancleriui (toliau – ministerijos vadovybė), ministerijos administracijos struktūriniams padaliniams konsultacijas teisės klausimais;
12. ministerijos vadovybės arba Teisės skyriaus vedėjo pavedimu, dalyvauja darbo grupėse, komisijose, pasitarimuose ir teikia jos nariams teisines išvadas, konsultacijas kitaip prisideda prie jų veiklos;
13. analizuoja Vidaus audito skyriaus ataskaitas Tautinių mažumų reikalų, Tarptautinių ryšių ir Europos reikalų, Regionų kultūros skyriaus veiklos klausimais ir teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei;
14. ministerijos vadovybės arba Teisės skyriaus vedėjo pavedimu analizuoja konkrečias teisines situacijas, teikia išvadas dėl teisės normų aiškinimo ir taikymo bei pasiūlymus dėl konkrečios situacijos sprendimo būdo;
15. pavaduoja Teisės skyriaus vedėją jo atostogų, ligos, komandiruočių metu ir kitais atvejais, užtikrindamas tinkamą skyriaus veiklą;
16. vykdo kitus ministerijos vadovybės ir Teisės skyriaus vedėjo pavedimus.