Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI:

Valstybės tarnautojas, einantis skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti socialinių mokslų aukštąjį universitetinį teisės bakalauro ir teisės magistro ar vientisųjų teisės studijų magistro išsilavinimą (socialinių mokslų studijų srities teisės krypties) ir ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;
2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje,  kultūros įstaigų veiklą;
3. gerai išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės ir savivaldybių institucijų veiklą, teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų, viešųjų įstaigų, asociacijų veiklą;
4. būti susipažinusiam su konvencijomis, tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, susijusiais su ministerijos funkcijomis bei kultūros įstaigų veikla;
5. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos teismų įstatymu, įstatymais, susijusiais su civiline, administracine ir baudžiamąja teisena, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatymu, prireikus, mokėti pateikti ieškinius pareiškimus, skundus, prašymus, apeliacinius ir kasacinius skundus bei atsiliepimus į kitų juridinių ar fizinių asmenų pateiktuosius;
6 mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
7. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
9. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
10. mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių ar prancūzų) B1 lygiu;
11. išmanyti teisės aktų rengimo ir raštvedybos taisykles.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias  funkcijas:
 savo kompetencijos ribose padeda spręsti šiuos klausimus:
1. susijusius su Viešųjų pirkimų įstatymo taikymu - konsultuoja ministerijos skyrių valstybės tarnautojus ir darbuotojus, organizuoja viešuosius pirkimus skyriuje, jei jie rengiami pagal skyriui patikėtas funkcijas, padeda organizuoti viešuosius pirkimus kitiems ministerijos skyriams, teikiant teisinę pagalbą;
2. susijusius su Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo ir poįstatyminių teisės aktų  nuostatų taikymu;
3. susijusius su ministerijos skyrių valstybės tarnautojų vykdomomis programomis, kurios pagal teisės aktų pobūdį nepriskirtos kitiems skyriaus valstybės tarnautojams;
4. konsultuoja Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės skyriaus bei Strateginio planavimo ir kontrolės departamento Finansų skyriaus valstybės tarnautojus ir darbuotojus, teikia jiems pasiūlymus bei pastabas dėl jų parengtų teisės aktų projektų.
5. analizuoja Vidaus audito skyriaus ataskaitas viešųjų pirkimų, biudžetinių įstaigų, viešųjų įstaigų veiklos klausimais ir teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei;
6. nesant skyriaus specialistų vykdo jų funkcijas, susijusias su teisine skyriaus veikla;
7. rengia įstatymų, kitų teisės aktų, kultūros ministro įsakymų, ministerijos kanclerio potvarkių projektus (ministerijos kancleriui ar skyriaus vedėjui pavedus, juos vizuoja), įvairius raštus bei prisideda prie įstatymų ir kitų teisės aktų, raštų, privalomų visai ministerijai, rengimo;
8. konsultuoja Bendrųjų reikalų skyriaus valstybės tarnautojus ir darbuotojus, teikia jiems pasiūlymus bei pastabas dėl jų parengtų teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų dokumentų;
9. prireikus dalyvauja pasitarimų, komisijų, darbo grupių sudarytų teisės aktų rengimui bei įvairių skundų, raštų, kultūros įstaigų veiklos tyrimui, ir kitokio pobūdžio klausimams spręsti veikloje, teikia jos nariams teisines išvadas, konsultacijas kitaip prisideda prie jų veiklos;
10. vertina Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdyje, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarime ir Ministerijų atstovų pasitarime pareikštas pastabas bei pasiūlymus dėl ministerijos pateiktų teisės aktų projektų ir teikia pasiūlymus rengėjams dėl atitinkamo teisės aktų projektų patikslinimo;
11. pagal kompetenciją teikia kultūros ministrui, kultūros viceministrams, ministerijos kancleriui (toliau – ministerijos vadovybė), ministerijos administracijos struktūriniams padaliniams konsultacijas teisės klausimais;
12. padeda rengti medžiagą Valstybės kontrolei, teismams, prokuratūrai ir kitoms teisėsaugos, teisėtvarkos ir valstybės institucijoms bei atstovauja ministeriją šiose institucijose;
13. organizuoja ir kontroliuoja dokumentų tvarkymą ir saugojimą skyriuje;
14. pildo skyriaus valstybės tarnautojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
15. savo kompetencijos klausimais nagrinėja piliečių ir kitų asmenų skundus ir pareiškimus;
16. pavaduoja skyriaus vedėją jo atostogų, ligos, komandiruočių metu ir kitais atvejais, užtikrindamas tinkamą skyriaus veiklą;
17. vykdo kitus ministerijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.