Pareigų aprašymas Spausdinti

REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS: 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srityje. 2. Sugebėti savarankiškai analizuoti, apibendrinti, vertinti ir daryti išvadas, priimti sprendimus, gebėti taikyti įgytas žinias ir įgūdžius praktikoje; savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą; išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus. 3. Turėti organizacinių gebėjimų, vykdant pavedimus, derinant klausimų sprendimus su kitų skyrių valstybės tarnautojais ir darbuotojais. 4. Mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbus. 5. Mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu. 6. Mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių ar prancūzų) B1 lygiu. BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO FUNKCIJOS: Šias pareigas einantis vyresnysis specialistas vykdo šias funkcijas: 1. Rengia įsakymų (potvarkių) projektus dėl supaprastintų viešųjų pirkimų, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų ministerijos struktūrinių padalinių parengtų įsakymų projektų. 2. Apibendrina per einamuosius finansinius metus planuojamų pirkimų poreikius, jų kiekius (apimtis) ir numatomas lėšas. 3. Vadovaudamasis Numatomo viešojo pirkimo vertės skaičiavimo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos prie Ūkio ministerijos, skaičiuoja ministerijos viešųjų pirkimų vertes. 4. Parenka kodus pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną. 5. Rengia ministerijos viešųjų pirkimų skelbimus, pirkimų procedūrų ataskaitas ir teikia Viešųjų pirkimų tarnybai prie Ūkio ministerijos. 6. Rengia per finansinius metus įvykdytų pirkimų, ataskaitą ir ją pateikia Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. 7. Tvarko supaprastintų pirkimų žurnalą, yra atsakingas už ministerijos viešųjų pirkimų segtuvo, kuris susideda iš atskirų supaprastintų pirkimų aplankų tvarkymą. 8. Rengia pirkimo dokumentų (taip pat ir pirkimo sutarčių) projektus ir vykdo pirkimo procedūras; Viešųjų pirkimų įstatymo nustatytais terminais teikia tiekėjams pirkimo dokumentus, pranešimus apie vykdomas pirkimo procedūras ir pirkimo dokumentų paaiškinimus, nagrinėja pretenzijas. 9. Vykdydamas Viešųjų pirkimų komisijos sprendimus, teisės aktuose nustatytais atvejais kreipiasi į Viešųjų pirkimų tarnybą prie Ūkio ministerijos su prašymu sutikti nutraukti pirkimo procedūras, atmesti visus pasiūlymus ar, gavus tiekėjo pretenziją, nestabdyti pirkimo procedūrų; kontroliuoja tiekėjo pasiūlyme nurodytų įsipareigojimų vykdymą iki sutarties pasirašymo; konsultuoja (žodžiu ir raštu) ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus viešųjų pirkimų klausimais. 10. Vykdo Viešųjų pirkimų komisijų sekretoriaus funkcijas. 11. Teikia privalomą informaciją viešųjų pirkimų priežiūrą vykdančioms valstybės institucijoms pagal Viešųjų pirkimų įstatymą ir kitus teisės aktus. 12. Dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurias paskiriamas, darbe. 13. pagal kompetenciją dalyvauja su 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos administravimu susijusioje veikloje; 14. Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo pavedimu atlieka kitas užduotis.