Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2006 m. lapkričio 10d. įsakymu Nr. ĮV-633 BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Bendrųjų reikalų skyriaus vyresnysis specialistas- darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. II. TIKSLAS 2. Bendrųjų reikalų skyriaus vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti Kultūros ministerijos patalpų priešgaisrinę saugą, automobilių priežiūrą, esant būtinybei atlikti vairuotojo funkcijas. III. REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS 3. Turėti aukštąjį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį. 4. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą. 5. Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją. 6. Mokėti savarankiškai organizuoti, planuoti bei tobulinti darbą. 7. Mokėti dirbti kompiuteriu. 8. Būti atsakingam, pareigingam, darbščiam, sąžiningam, gebėti bendrauti, mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu. IV. PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 9. Sprendžia jo kompetencijai priskirtus klausimus. 10. Užtikrina ministerijos patalpų tinkamumą ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbui atlikti. 11. Pagal savo kompetenciją organizuoja viešuosius pirkimus ir sudarinėja sutarčių projektus su konkursus laimėjusiomis organizacijomis bei užtikrina jų vykdymą. 12. Atlikus pirkimus ar kitas ūkines operacijas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pateikia mokėjimo ir kitus dokumentus Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės skyriui. 13. Atsako už priešgaisrinę saugą. 14. Atsako už šiluminio mazgo priežiūrą. 15. Teikia ministerijos Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl efektyvaus įrengimų, inventoriaus ir kitų materialinių vertybių naudojimo. 16. Atlieka ministerijos negyvenamųjų patalpų ir inventoriaus smulkų remontą. 17. Ministerijos vadovams ar Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjui pavedus, atlieka vairuotojo funkcijas. 18. Vykdo kitus ministerijos vadovų ir Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo pavedimus. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ 19. Bendrųjų reikalų skyriaus vyresnysis specialistas atsako už tinkamą pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą. 20. Bendrųjų reikalų skyriaus vyresnysis specialistas yra pavaldus Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjui. Susipažinau ( pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė) (data)