Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. ĮV-700 BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Bendrųjų reikalų skyriaus vyresnysis specialistas - darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. II. TIKSLAS 2. Bendrųjų reikalų skyriaus vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga raštvedybai ministerijoje administruoti, siunčiamajai korespondencijai tvarkyti, metodinei pagalbai raštvedybos klausimais teikti ministerijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams. III. REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS 3. Turėti vidurinį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 3 metų darbo su dokumentais patirtį. 4. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais teisės aktų rengimo, raštvedybos taisykles. 5. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas. 6. Mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą. 7. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu. IV. PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 8. Tvarko siunčiamą korespondenciją – registruoja, siunčia, pildo siunčiamos korespondencijos registrus. 9. Formuoja susirašinėjimo su Lietuvos Respublikos Prezidentūra, Lietuvos Respublikos Seimu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybe bylas bei rengia jas archyviniam saugojimui. 10. Tvarko individualius ministro ir ministerijos kanclerės teisės aktus (įsakymai veiklos klausimais, potvarkiai veiklos klausimais, įgaliojimai, įsakymai dėl komandiruočių, potvarkiai dėl komandiruočių), pildo registrus, formuoja bylas ir rengia jas archyviniam saugojimui. 11. Tvarko ministerijos vidaus dokumentus, pildo registrus, formuoja bylas ir rengia jas archyviniam saugojimui. 12. Prižiūri, kaip ministerijoje laikomasi dokumentų rengimo bei įforminimo reikalavimų ir informuoja apie pažeidimus skyriaus vedėją bei ministerijos vadovus. 13. Savo kompetencijos ribose telefonu teikia informaciją apie siųstus raštus. 14 Teikia ministerijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams metodinę pagalbą dokumentų rengimo ir įforminimo klausimais. 15. Vykdo kitus Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo pavedimus. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ 16. Bendrųjų reikalų skyriaus vyresnysis specialistas atsako už tinkamą pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą. 17. Bendrųjų reikalų skyriaus vyresnysis specialistas yra pavaldus Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjui. Susipažinau ( pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė) (data)