Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. ĮV-704 BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Bendrųjų reikalų skyriaus vyresnysis specialistas – darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. II. TIKSLAS 2. Bendrųjų reikalų skyriaus vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga korespondencijai tvarkyti, ministerijos vadovų pavedimų vykdymo kontrolei organizuoti, teikti metodinę pagalbą raštvedybos klausimais ministerijos valstybės tarnautojams, sudaryti tinkamas darbo sąlygas ministerijos kanclerei. III. REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS 3. Turėti aukštesnįjį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 3 metų darbo su dokumentais patirtį. 4. Išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius raštvedybą, dokumentų rengimą, jų įforminimą ir skelbimą, viešąjį administravimą. 5. Mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją. 6. Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą. 7. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu. IV. PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 8. Sprendžia jo kompetencijai priskirtus raštvedybos ir kitus organizacinius klausimus. 9. Atsako telefonu į klausimus, priima informaciją ir perduoda ministerijos vadovams. 10. Tvarko ministerijos vadovybės pavedimus-rezoliucijas bei organizuoja jų vykdymo kontrolę. 11. Tikrina, kad valstybės tarnautojų ir darbuotojų teikiami dokumentai būtų tvarkingai parengti. 12. Rūpinasi ministro priimamojo tvarka. 13. Teikia metodinę pagalbą raštvedybos klausimais ministerijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams. 14. Prireikus rengia ir spausdina ministerijos raštus ir kitus dokumentus. 15. Veda trumpai saugomų dokumentų registrą. 16. Vykdo kitus ministerijos vadovybės ir Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo pavedimus. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ 17. Bendrųjų reikalų skyriaus vyresnysis specialistas atsako už tinkamą pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą. 18. Bendrųjų reikalų skyriaus vyresnysis specialistas yra pavaldus Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjui. Susipažinau (pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė) (data)