Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. ĮV-705 BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Bendrųjų reikalų skyriaus vyresnysis specialistas - darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. II. TIKSLAS 2. Bendrųjų reikalų skyriaus vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga ministerijos archyvo bei Dokumentų ekspertų komisijos darbui organizuoti, suvestinei ministerijos bylų nomenklatūrai rengti, tinkamam bylų formavimui bei dokumentų saugojimui struktūriniuose padaliniuose užtikrinti. III. REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS 3. Turėti vidurinį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 3 metų darbo su dokumentais patirtį. 4. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais teisės aktų rengimo, raštvedybos taisykles bei išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius archyvų fondo sudėtį, organizavimą, saugojimą ir naudojimą. 5. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas. 6. Mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą. 7. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu. IV. BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 8. Sprendžia jo kompetencijai priskirtus archyvo veiklos ir raštvedybos klausimus. 9. Organizuoja Dokumentų ekspertų komisijos darbą. 10. Vadovaudamasis teisės aktais reglamentuojančiais archyvų fondo sudėtį, organizavimą, saugojimą ir naudojimą, raštvedybą, dokumentų rengimą ir jų įforminimą, tvarko ministerijos archyvą. 11. Prižiūri, kaip ministerijoje laikomasi dokumentų rengimo bei įforminimo reikalavimų ir informuoja apie pažeidimus skyriaus vedėją bei ministerijos vadovus. 12. Rengia ministerijos dokumentacijos planą, kontroliuoja jo taikymą formuojant bylas struktūriniuose padaliniuose, teikia metodinę pagalbą ministerijos valstybės tarnautojams bylų formavimo klausimais. 13. Teikia informaciją ir suranda reikiamus dokumentus ministerijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams. 14. Rengia ministerijos raštus savo kompetencijos klausimais. 15. Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo pavedimu prisideda prie norminių dokumentų, susijusių su archyvo veikla, raštvedyba projektų rengimo. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ 16. Bendrųjų reikalų skyriaus vyresnysis specialistas atsako už tinkamą pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą. 17. Bendrųjų reikalų skyriaus vyresnysis specialistas yra pavaldus Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjui. Susipažinau ( pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė) (data)