Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. ĮV-703 BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Bendrųjų reikalų skyriaus vyresnysis specialistas - darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. II. TIKSLAS 2. Bendrųjų reikalų skyriaus vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga gaunamiems iš kitų institucijų, įstaigų bei gyventojų įvairiems dokumentams, raštams, kitai korespondencijai tvarkyti bei asmenų aptarnavimui, taikant „vieno langelio“ principą, ir asmenų aptarnavimui telefonu. III. REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS 3. Turėti vidurinį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 3 metų darbo su dokumentais patirtį. 4. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais teisės aktų rengimo, raštvedybos taisykles bei išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius asmenų aptarnavimą telefonu bei taikant „vieno langelio“ principą. 5. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas. 6. Mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą. 7. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu. IV. PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 8. Aptarnauja asmenis, taikant „vieno langelio“ principą: 8.1. priima asmenų prašymus, nustato, kokia jų esmė, kokios informacijos reikia sprendimams priimti, kokią informaciją ir dokumentus pagal galiojančius teisės aktus privalo pateikti asmuo, kuris kreipiasi, numato, kokią informaciją institucija gali gauti iš savo administracijos padalinių, pavaldžių ir kitų institucijų, ir paprašo asmenį, kuris kreipiasi, pateikti informaciją ir dokumentus, kurių institucija pati negali gauti arba kuriuos pagal galiojančius teisės aktus privalo pateikti šis asmuo, bet jų nepateikia; 8.2. užregistruoja gautus prašymus ir perduoda juos institucijos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui; 8.3. perduoda prašymus juos nagrinėti paskirtiems valstybės tarnautojams; asmens pageidavimu informuoja jį apie prašymą nagrinėjantį valstybės tarnautoją; jeigu prašymo nagrinėjimas nepriskirtinas institucijos kompetencijai, persiunčia jį kitai institucijai, pasilikęs prašymo kopiją; 8.4. įteikia ar išsiunčia asmenims atsakymus; 8.5. asmens pageidavimu jį informuoja apie prašymo nagrinėjimo eigą; 8.6. konsultuoja, informuoja asmenį pagal institucijos vadovo nustatytą kompetenciją; 8.7. rengia pasiūlymus, kaip geriau nagrinėti sudėtingus, dažnai gaunamus prašymus; 8.8. kartą per metus atlieka asmenų aptarnavimo ir prašymų nagrinėjimo taikant „vieno langelio“ principą kokybės analizę ir apie tai informuoja institucijos vadovą. 9. Aptarnauja asmenis telefonu. 10. Organizuoja asmenų apklausą apie prašymų nagrinėjimą ir aptarnavimo kokybę. 11. Organizuoja gaunamų iš kitų institucijų, įstaigų bei gyventojų įvairių dokumentų, raštų, kitos korespondencijos tvarkymą. 12. Formuoja registrus, formuoja bylas ir rengia jas archyviniam saugojimui. 13. Organizuoja registruoto pašto tvarkymą, registrų tikrinimą. 14. Vykdo kitus Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo pavedimus. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ 15. Bendrųjų reikalų skyriaus vyresnysis specialistas atsako už tinkamą pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą. 16. Bendrųjų reikalų skyriaus vyresnysis specialistas yra pavaldus Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjui. Susipažinau ( pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė) (data)