Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. ĮV-702 BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Bendrųjų reikalų skyriaus vyresnysis specialistas - darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. II. TIKSLAS 2. Vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga sudaryti tinkamas darbo sąlygas ministrui ir viceministrams, užtikrinti tinkamą piliečių ir kitų asmenų bei ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų aptarnavimą. III. REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS 3. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą. 4. Išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius raštvedybą, dokumentų rengimą ir jų įforminimą. 5. Mokėti anglų kalbą B2 lygiu. 6. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją. 7. Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą. 8. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu. IV. PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 9. Informuoja ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus apie renginius, posėdžius, pasitarimus. 10. Atsako telefonu į klausimus, priima informaciją ir perduoda ją vadovams. 11. Registruoja interesantus, paskiria priėmimo laiką, suteikia visapusišką informaciją. 12. Atsako už ministerijos salių tinkamą parengimą posėdžiams. 13. Sutinka ministerijos vadovų svečius. 14. Ministerijos vadovų pavedimu, esant būtinybei, rengia skubius dokumentus. 15. Sprendžia jo kompetencijai priskirtus raštvedybos klausimus. 16. Tikrina, ar teikiami pasirašymui dokumentai yra tvarkingai parengti, surinktos visos vizos. 17. Užtikrina, kad atnaujinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžių medžiaga būtų laiku pateikta vadovybei. 18. Užtikrina priimamojo patalpų tvarką. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ 19. Bendrųjų reikalų skyriaus vyresnysis specialistas atsako už tinkamą pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą. 20. Bendrųjų reikalų skyriaus vyresnysis specialistas yra pavaldus Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjui. Susipažinau ( pareigos) (parašas) ______ (vardas ir pavardė) (data)