Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007m. birželio 4 d. įsakymu Nr. ĮV-336 BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Bendrųjų reikalų skyriaus vyresnysis specialistas – darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. II. PASKIRTIS 2. Bendrųjų reikalų skyriaus vyresnio specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti tinkamą ministerijos supaprastintų viešųjų pirkimų, taikant įprastą komercinę praktiką, vykdymą, vykdyti ministerijos sudaromų viešųjų pirkimų komisijų sekretoriaus funkcijas, vykdyti kitus pavedimus, susijusius su ministerijos vykdomais viešaisiais pirkimais. III. REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS 3. Turėti vidurinį išsilavinimą. 4. Sugebėti savarankiškai analizuoti, apibendrinti, vertinti ir daryti išvadas, priimti sprendimus, gebėti taikyti įgytas žinias ir įgūdžius praktikoje; savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą; išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus; 5. Turėti organizacinių gebėjimų, vykdant pavedimus, derinant klausimų sprendimus su kitų skyrių valstybės tarnautojais ir darbuotojais; 6. Mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu šiomis programomis: MS Word, MS EXCEL, MS Outlook, Internet Explorer. 7. Mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą, būti darbščiam, sąžiningam. IV. BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO FUNKCIJOS 8. Rengia įsakymų (potvarkių) projektus dėl supaprastintų viešųjų pirkimų, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų ministerijos struktūrinių padalinių parengtų įsakymų projektų. 9. Apibendrina per einamuosius finansinius metus planuojamų pirkimų poreikius, jų kiekius (apimtis) ir numatomas lėšas. 10. Vadovaudamasis Numatomo viešojo pirkimo vertės skaičiavimo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, skaičiuoja ministerijos viešųjų pirkimų vertes. 11. Parenka kodus pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną. 12. Rengia ministerijos viešųjų pirkimų skelbimus, pirkimų procedūrų ataskaitas ir teikia Viešųjų pirkimų tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. 13. Rengia per finansinius metus įvykdytų pirkimų, taikant įprastą komercinę praktiką, ataskaitą ir ją pateikia Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. 14. Tvarko pirkimų, atliktų taikant įprastą komercinę praktiką, būdu žurnalą, atsakingas už ministerijos viešųjų pirkimų segtuvo, kuris susideda iš atskirų supaprastintų pirkimų, taikant įprastą komercinę praktiką, aplankų tvarkymą. 15. Rengia pirkimo dokumentų (taip pat ir pirkimo sutarčių) projektus ir vykdo pirkimo procedūras; Viešųjų pirkimų įstatymo nustatytais terminais teikia tiekėjams pirkimo dokumentus, pranešimus apie vykdomas pirkimo procedūras ir pirkimo dokumentų paaiškinimus. 16. Vykdydamas Viešųjų pirkimų komisijos sprendimus, teisės aktuose nustatytais atvejais kreipiasi į Viešųjų pirkimų tarnybą prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės su prašymu sutikti nutraukti pirkimo procedūras, atmesti visus pasiūlymus ar, gavus tiekėjo pretenziją, nestabdyti pirkimo procedūrų; kontroliuoja tiekėjo pasiūlyme nurodytų įsipareigojimų vykdymą iki sutarties pasirašymo; konsultuoja (žodžiu ir raštu) ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus viešųjų pirkimų klausimais. 17. Vykdo Viešųjų pirkimų komisijų sekretoriaus funkcijas. 18. Teikia privalomą informaciją viešųjų pirkimų priežiūrą vykdančioms valstybės institucijoms pagal Viešųjų pirkimų įstatymą ir kitus teisės aktus. 19. Dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurias paskiriamas, darbe. 20. Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo pavedimu atlieka kitas užduotis. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ 1. Bendrųjų reikalų skyriaus vyresnysis specialistas atsako už tinkamą pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą. 2.Bendrųjų reikalų skyriaus vyresnysis specialistas yra pavaldus Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjui. Susipažinau: __________________ ___________________ ___________________ (pareigos) (parašas) (vardas,pavardė) _________________ (data)