Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

                                                                                                                                                                            Lietuvos Respublikos kultūros

ministro 2014 m. kovo  3     d.

įsakymu Nr. ĮV-   145                                                                                                                 

                     

                                           BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

                                                                                      PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

  1. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

II. TIKSLAS

                      2. Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Kultūros ministerijos informacinių sistemų priežiūrai, sisteminės ir funkcinės programinės įrangos tobulinimui bei funkcionavimo užtikrinimui ir kompiuterinio ryšio projektavimui, tobulinimui ir funkcionavimo užtikrinimui.

III. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

      

                      3. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.

4. Būti susipažinusiam su teisės aktais, reglamentuojančiais darbų saugą.

5. Mokėti planuoti ir organizuoti savo veiklą, darbą atlikti savarankiškai, analitiškai įvertinti ir apibrėžti problemas, rengti išvadas.

6. Turėti darbo patirties informacinių technologijų srityje.

7. Mokėti anglų kalbą B1 lygiu.

                     

IV. PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO

FUNKCIJOS

            8.  Sprendžia jo kompetencijai priklausančius informacinių technologijų ir programinės įrangos bei kompiuterinio ryšio diegimo ir funkcionavimo užtikrinimo klausimus.

 9. Renka, kaupia ir sistemina informaciją apie naujos programinės įrangos galimybes, ja prekiaujančias organizacijas ir jos kainas.

10. Dalyvauja organizaciniame Kultūros ministerijos informacinių sistemų projektavime.

11. Padeda rengti atsiliepimus ir išvadas dėl projektų ir pasiūlymų kompiuterinių sistemų klausimais.

12. Rengia Kultūros ministerijos instrukcijas ir taisykles kompiuterinių sistemų funkcionavimo klausimais.

           13. Apmoko ir konsultuoja ministerijos darbuotojus programinės įrangos naudojimo klausimais.

14. Patikrina ir paruošia darbui naują standartinę programinę įrangą.

15. Išbando patikrina, priima ir paruošia darbui naują funkcinę programinę įrangą.

16. Instaliuoja programinę įrangą Kultūros ministerijos bendruose kompiuteriuose, tipinėse ir specializuotose darbo vietose.

17. Administruoja visų vartotojų vardus sisteminėje programinėje įrangoje.

18. Rengia informacinių sistemų saugos nuostatus, saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisykles, informacinių sistemų veiklos tęstinumo valdymo planus, informacinių sistemų naudotojų administravimo taisyklės.

19. Vykdo kitus skyriaus vedėjo ir ministerijos vadovybės pavedimus.

Susipažinau

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)