Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS:

1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
2. Būti susipažinusiam su teisės aktais, reglamentuojančiais darbų saugą.
3. Mokėti planuoti ir organizuoti savo veiklą, darbą atlikti savarankiškai, analitiškai įvertinti ir apibrėžti problemas, rengti išvadas.
4. Turėti darbo patirties informacinių technologijų srityje.
5. Mokėti anglų kalbą B1 lygiu.

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS:

1.  Sprendžia jo kompetencijai priklausančius informacinių technologijų ir programinės įrangos bei kompiuterinio ryšio diegimo ir funkcionavimo užtikrinimo klausimus.
2. Renka, kaupia ir sistemina informaciją apie naujos programinės įrangos galimybes, ja prekiaujančias organizacijas ir jos kainas.
3. Dalyvauja organizaciniame Kultūros ministerijos informacinių sistemų projektavime.
4. Padeda rengti atsiliepimus ir išvadas dėl projektų ir pasiūlymų kompiuterinių sistemų klausimais.
5. Rengia Kultūros ministerijos instrukcijas ir taisykles kompiuterinių sistemų funkcionavimo klausimais.
6. Apmoko ir konsultuoja ministerijos darbuotojus programinės įrangos naudojimo klausimais.
7. Patikrina ir paruošia darbui naują standartinę programinę įrangą.
8. Išbando patikrina, priima ir paruošia darbui naują funkcinę programinę įrangą.
9. Instaliuoja programinę įrangą Kultūros ministerijos bendruose kompiuteriuose, tipinėse ir specializuotose darbo vietose.
10. Administruoja visų vartotojų vardus sisteminėje programinėje įrangoje.
11. Rengia informacinių sistemų saugos nuostatus, saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisykles, informacinių sistemų veiklos tęstinumo valdymo planus, informacinių sistemų naudotojų administravimo taisyklės.
12. pagal kompetenciją dalyvauja su 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos administravimu susijusioje veikloje;
13. pagal kompetenciją dalyvauja kuriant ir plėtojant SFMIS2014;
14. Vykdo kitus skyriaus vedėjo ir ministerijos vadovybės pavedimus.