Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2012 m. vasario 29 d. įsakymu Nr. ĮV-148 BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas; 2. Pareigybės lygis – A; 3. Pareigybės kategorija – 17. II. PASKIRTIS 4. Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti ir kontroliuoti Bendrųjų reikalų skyriaus darbą. III. VEIKLOS SRITIS 5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, organizuoja skyriaus darbą, kuria ir prižiūri Kultūros ministerijos ir jos reguliavimo sričiai priklausančių institucijų informacinę infrastruktūrą, užtikrina ministerijos pastato ir jame esančių negyvenamųjų patalpų bei ministerijos aplinkos tvarką ir švarą, apsaugą, savalaikį remontą, organizuoja raštvedybą bei archyvo darbą, organizuoja ir įgyvendina įslaptintos informacijos, kuria disponuoja kultūros ministerija, administravimą, apsaugą ir kontrolę ministerijoje, pagal kompetenciją organizuoja viešuosius pirkimus. III. SPECIALŪS REIKALAVIMAI BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 6. Valstybės tarnautojas, einantis Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo pareigas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 6.1.turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą ir šio darbo patirtį; 6.2. išmanyti naujausią kompiuterinę techniką ir kompiuterinius tinklus; 6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, teisės aktų rengimo taisykles; 6.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais kitais teisės aktais, reglamentuojančiais kultūros įstaigų veiklą, raštvedybos tvarkymą ir archyvų darbą; 6.5. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais kitais teisės aktais, reglamentuojančiais įslaptintos informacijos, administravimą, apsaugą ir kontrolę; 6.6. būti susipažinus su Navision sistema; 6.7. žinoti programinės įrangos licencijavimo ypatumus; 6.8. mokėti rengti ministerijos tvarkomuosius dokumentus; 6.9. būti pareigingam, darbščiam, gebėti bendrauti, mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 6.10. mokėti vieną iš užsienio kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių); 6.11. mokėti planuoti ir organizuoti skyriaus darbą. IV. BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 7. Organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą, atsako, kad būtų tinkamai įgyvendinti skyriui nustatyti uždaviniai ir vykdomos funkcijos bei pavedimai: 7.1. analizuoja, apibendrina ir teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl darbo organizavimo pagerinimo, darbo vietų geresnio aprūpinimo organizacine technika bei kanceliarinėmis prekėmis, geresnio įrengimų, inventoriaus ir kitų materialinių vertybių panaudojimo, apsaugos, ekonomiško elektros, šilumos ir vandens naudojimo bei kitais su skyriaus veikla susijusiais klausimais; 7.2. ministerijos vadovybės pavedimu atstovauja ministerijai valstybės ir savivaldybių institucijose, sprendžiant skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus; 7.3. rengia ministerijos raštus ir pagal savo kompetenciją nagrinėja institucijų ir piliečių prašymus, skundus ir pasiūlymus; 7.4. teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl skyriaus pareigybių sąrašo, skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų skatinimo, dalyvauja pretendentų į valstybės tarnybą atrankos komisijų darbe atrenkant asmenis į valstybės tarnautojų pareigas; 7.5. Valstybės tarnybos įstatymo ir Darbo kodekso nustatyta tvarka inicijuoja tarnybinių nuobaudų skyrimo skyriaus valstybės tarnautojams ir drausminių nuobaudų skyrimo darbuotojams procedūrą; 7.6. dalyvauja rengiant ir diegiant Kultūros ministerijos kuruojamų sričių kompiuterizavimo programas. Kuria vieningą ministerijos ir jos reguliavimo sričiai priskirtų institucijų informacinę infrastruktūrą; 7.7. teikia metodinę pagalbą ministerijos ir pavaldžių įstaigų darbuotojams kompiuterizavimo klausimais; 7.8. Tvarko ministerijos kompiuterinės įrangos apskaitą; 7.9. užtikrina ministerijos pastato ir jame esančių negyvenamųjų patalpų bei ministerijos aplinkos tvarką ir švarą, apsaugą; 7.10. dalyvauja planuojant ir organizuojant ministerijos pastato ir jame esančių negyvenamųjų patalpų remonto darbus; 7.11. pagal priskirtą kompetenciją organizuoja viešuosius pirkimus ir sudarinėja sutarčių projektus su konkursus laimėjusiomis organizacijomis bei užtikrina jų vykdymą; 7.12. organizuoja raštvedybą bei archyvo darbą ministerijoje; 7.13. vadovaujantis Įslaptintos informacijos administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1307 „Dėl įslaptintos informacijos administravimo taisyklių“ (Žin., 2005, Nr. 143-5193) organizuoja Kultūros ministerijos, kaip paslapčių subjekto, darbą; 7.14. atsiskaito ministerijos vadovybei už skyriaus veiklą; 7.15. ministerijos vadovybės pavedimu dalyvauja pavaldžių kultūros įstaigų patikrinimuose; 7.16. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir ministerijos vadovybės pavedimus. Susipažinau Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas _______________________ _________________ _______________ (valstybės tarnautojo pareigos) (parašas) (vardas, pavardė) _____________ (data)