Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI VIDAUS AUDITO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI:

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti socialinių mokslų srities (ekonomika, teisė ar vadyba) magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį  audito arba vidaus audito srityse;
2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, teisės aktų rengimo taisykles;
3. gerai žinoti Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo nuostatas,  Buhalterinės apskaitos įstatymą bei  kitus teisės aktus, reglamentuojančius vidaus audito veiklą;
4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais biudžeto sandarą, turto disponavimą, valdymą, naudojimą, viešuosius pirkimus, apskaitą ir atskaitomybę;
5. mokėti kaupti informaciją, ją sisteminti, apibendrinti, daryti išvadas;
6. mokėti rengti teisės aktų projektus, analizuoti piliečių ir institucijų raštus, rengti atsakymus;
7. mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti bei tobulinti Vidaus audito skyriaus darbą, kompetentingai teikti ministerijos vadovybei išvadas ir pasiūlymus audituojamos veiklos klausimais;
8. profesionaliai tvarkyti dokumentus, sisteminti gautą informaciją, perduoti nurodymus ir kontroliuoti jų vykdymo eigą;
9. gerai mokėti anglų kalbą, dirbti kompiuteriu;
10. išmanyti teisės aktų rengimo ir raštvedybos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
11. būti pareigingam, darbščiam, gebėti bendrauti.

VIDAUS AUDITO SKYRIAUS  VEDĖJO PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:

Organizuoja skyriaus darbą, atsako už jo veiklą  pagal kultūros ministro patvirtintus skyriaus nuostatus.
1.Rengia ir teikia kultūros ministrui tvirtinti Vidaus audito metodiką.
2. Sudaro strateginius ir metinius vidaus audito skyriaus veiklos planus, atsižvelgiant į atliktą rizikos vertinimo analizę, numato skyriaus veiklos plėtojimo ir tobulinimo kryptis bei perspektyvas.
3. Pagal metinį skyriaus veiklos planą, suderintą su kultūros ministru, organizuoja Kultūros ministerijos bei jai pavaldžių (valdymo sričiai priskirtų) kultūros įstaigų, neturinčių vidaus audito tarnybos, vidaus auditą.
4. Atstovauja Kultūros ministerijai kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose vidaus audito klausimais.
5. Pataria kultūros ministrui, viceministrams, (toliau – vadovybei), ministerijos padalinių, pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vadovams  vidaus kontrolės klausimais.
6. Prižiūri ir kontroliuoja skyriaus valstybės tarnautojų veiklą, vertina atliekamų darbų kokybę bei efektyvumą.
7. Rengia ataskaitas apie audito darbo planų vykdymą bei skyriaus valstybės tarnautojų atliktos veiklos rezultatus.
8. Organizuoja vidaus audito ataskaitų (išvadų bei rekomendacijų) teikimą ministerijos vadovybei.
9. Užtikrina vidaus audito pažangos stebėjimą.
10. Rengia pasiūlymus dėl skyriaus valstybės tarnautojų kvalifikacijos kėlimo mokymo įstaigose.
11.  dalyvauja su 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos administravimu susijusioje veikloje, siekiant identifikuoti galimas šios srities rizikas ir atlikus ES lėšų administravimo ir panaudojimo vidaus kontrolės vertinimą, patarti viešojo juridinio asmens vadovui dėl reikalingų prevencinių priemonių;