Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. ĮV-98 VIDAUS AUDITO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Vidaus audito skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas; 2. Pareigybės lygis – A; 3. Pareigybės kategorija – 12. II. PASKIRTIS 4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga atlikti vidaus auditą Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje (toliau - ministerija), jai pavaldžiose arba jos reguliavimo sričiai priskirtose kultūros srities viešuosiuose juridiniuose asmenyse (biudžetinėse, viešosiose įstaigose, valstybės įmonėse ir kt.). III. VEIKLOS SRITIS 5. Skyriaus vyriausiasis specialistas atlieka vidaus kontrolės sistemos vertinimo, veiklos, valdymo, turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo vidaus auditus, kurių tikslas įvertinti ministerijos, jai pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų rizikos valdymą ir vidaus kontrolės, įskaitant finansų kontrolę, veikimą, veiklos efektyvumą bei padėti įgyvendinti jų veiklos tikslus, atskleisti ūkinės ir finansinės veiklos bei strategijos rezervus. IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 6.Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 6.1. turėti socialinių mokslų studijų srities (ekonomika, vadyba ir verslo administravimas, finansai ar apskaita) magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštąjį universitetinį išsilavinimą; 6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, biudžeto sandarą, turto disponavimą, valdymą, naudojimą, viešuosius pirkimus, viešųjų įstaigų bei valstybės įmonių veiklą; 6.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo bei su juo susijusių norminių aktų, tarptautinių Vidaus audito profesinės praktikos standartų nuostatas ir mokėti jas taikyti praktiniame darbe, išmanyti vidaus auditorių profesinės etikos taisykles, finansų tvarkymo, valdymo, veiklos planavimo principus; 6.4. žinoti raštvedybos, teisės aktų rengimo taisykles; gebėti valdyti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją; 6.5. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, vengti interesų konfliktų; 6.6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis, tinkamai suformuluoti audito tikslus, vertinimus, išvadas ir rekomendacijas; 6.7. gerai mokėti valstybinę kalbą, mokėti anglų kalbą A2 lygiu, dirbti kompiuteriu (Microsoft Office programiniu paketu). V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 7. Vyriausiasis specialistas, atlikdamas jam pavestas funkcijas ir vadovaudamasis kultūros ministro patvirtinta Vidaus audito metodika, skyriaus nuostatais, šiuo pareigybės aprašymu, skyriaus vedėjo nurodymais: 7.1. tikrina ir vertina Kultūros ministerijos, jai pavaldžių ir reguliavimo sričiai priskirtų kultūros įstaigų bei organizacijų: 7.1.1. vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą (nustatytų vidaus taisyklių, vidaus kontrolės procedūrų veiksmingumą, pakankamumą ir jų laikymąsi, organizacinės struktūros optimalumą, funkcijų paskirstymo, materialinių ir finansinių išteklių panaudojimo racionalumą ir kita), rizikos veiksnių valdymo efektyvumą; 7.1.2. veiklos atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, kitiems norminiams teisės aktams; 7.1.3. kontrolės aplinką, informaciją ir jos perdavimą; 7.1.4. strateginių ir kitų planų įgyvendinimą, veiklos atitiktį jų tikslams ir uždaviniams, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų valdytojų programų vykdymą, joms skirtų lėšų bei valstybės turto naudojimą efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo požiūriais; 7.1.5. turto apsaugą ir valdymą; 7.1.6. finansinių ir kitokių sandorių tinkamumą, jų atitikimą įstaigos veiklos tikslams; 7.2. rengia detalias audito programas, vidaus audito ataskaitas su išvadomis ir rekomendacijomis, kaip ištaisyti vidaus audito metu nustatytus neatitikimus, kaip tobulinti valdymą, veiklą, atskirų sričių vidaus kontrolę ir kt. 7.3 rengia testus ir klausimynus, reikalingus veiklos, valdymo, turto, programų ar kt. auditui; 7.4. pagal kompetenciją konsultuoja audituojamojo subjekto vadovą, kitus specialistus bei darbuotojus; 7.5. vykdo pažangos stebėjimą (veiklą po audito); 7.6. renka ir kaupia audito pastebėjimus pagrindžiančius dokumentus bei kitus darbo dokumentus; 7.7. pagal savo kompetenciją laiku informuoja vedėją apie tikrinimo metu atskleistus stambius trūkumus, pažeidimus ar viešųjų ir privačiųjų interesų konfliktus; 7.8. pavaduoja skyriaus vedėją jo atostogų, ligos, komandiruočių metu ir kitais atvejais, užtikrindamas tinkamą skyriaus veiklą; 7.9. vykdo kitus ministerijos vadovybės ar skyriaus vedėjo pavedimus. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui. Susipažinau: __________________________ ______________ __________ (vardas, pavardė) (parašas) ` (data)