Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos kultūros ministro

                                                                                                2014 m. kovo 3  d. įsakymu Nr. ĮV-151  

           

                   VIDAUS AUDITO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
                                                  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

                                       I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

   1. Vidaus audito skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
   2. Pareigybės lygis – A.
   3. Pareigybės kategorija – 14

                                                              II. PASKIRTIS

   4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga atlikti vidaus auditą Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje (toliau - ministerija), jai pavaldžiose arba jos reguliavimo sričiai priskirtose kultūros srities viešuosiuose juridiniuose asmenyse (biudžetinėse, viešosiose įstaigose, valstybės įmonėse ir kt.).


                                                       III. VEIKLOS SRITIS

  5. Bendroji veiklos sritis, kurioje veikdamas valstybės tarnautojas atlieka funkcijas yra vidaus auditas, o specialiosios veiklos srities funkcijos – specialistas atlieka finansinį ir veiklos vidaus auditus, kurių tikslas įvertinti ministerijos, jai pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų rizikos valdymą ir vidaus kontrolės, įskaitant finansų kontrolę, veikimą, veiklos efektyvumą bei padėti įgyvendinti jų veiklos tikslus, atskleisti ūkinės ir finansinės veiklos bei strategijos rezervus.

     IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS              TARNAUTOJUI

  6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);
 6.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų buhalterinio darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 2 metų vidaus auditoriaus darbo patirtį kultūros srities įstaigose;
 6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, darbo santykius, biudžeto sandarą, mokesčių sistemą, turto valdymą naudojimą ir disponavimą juo, viešuosius pirkimus, viešųjų įstaigų bei valstybės įmonių veiklą, ministerijos nuostatais;
 6.4. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo nuostatas, Buhalterinės apskaitos įstatymą, Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinės apskaitos tvarkymą, atskaitomybės sudarymą, finansinio bei veiklos vidaus audito procedūrų vykdymą, vidaus audito ataskaitų, išvadų, rekomendacijų pateikimą bei pažangos stebėjimą;
 6.5. žinoti raštvedybos, teisės aktų rengimo taisykles, mokėti kaupti informaciją, ją sisteminti ir apibendrinti;
 6.6. būti pareigingam, darbščiam, sąžiningam, turėti analitinį mąstymą, gebėti bendrauti su žmonėmis, savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą, taikyti Vidaus audito profesinės praktikos standartų nuostatas, laikytis profesinės etikos normų, vengti interesų konfliktų;
 6.7. gebėti tinkamai suformuluoti audito tikslus, vertinimus, išvadas ir rekomendacijas, identifikuoti apskaitos ir veiklos rizikas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu lietuvių kalba.
 6.8. mokėti dirbti Microsoft Office paketu.


      V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Skyriaus vyriausiasis specialistas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kultūros ministro patvirtinta Vidaus audito metodika, skyriaus nuostatais, šiuo pareigybės aprašymu bei skyriaus vedėjo nurodymais vykdo šias funkcijas:
7.1. tikrina ir vertina ministerijos, jai pavaldžių ir valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų:
7.1.1. vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą (nustatytų vidaus taisyklių, vidaus kontrolės procedūrų veiksmingumą, pakankamumą ir jų laikymąsi, funkcijų paskirstymo, materialinių ir finansinių išteklių panaudojimo racionalumą ir kita), rizikos veiksnių valdymo efektyvumą;
7.1.2. veiklos atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, kitiems norminiams teisės aktams;
7.1.3. finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą, atitikimą viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų reikalavimams, buhalterinės apskaitos informacijos tinkamumą, objektyvumą, pateikimą laiku;
7.1.4. strateginių ir kitų planų įgyvendinimą, veiklos atitiktį jų tikslams ir uždaviniams, kultūros srities biudžeto asignavimų valdytojų programų vykdymą, joms skirtų lėšų bei valstybės turto naudojimą efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo požiūriais;
7.1.5. turto apsaugą, naudojimą ir valdymą;
7.1.6. finansinių sandorių tinkamumą, jų atitikimą įstaigos veiklos tikslams;

7.1.7. lėšų, gautų iš Europos Sąjungos, užsienio institucijų arba fondų, administravimą ir panaudojimą.
7.2. rengia detalias vidaus audito programas ir ataskaitas, teikia išvadas ir rekomendacijas, kaip ištaisyti vidaus audito metu nustatytus neatitikimus, kaip tobulinti buhalterinės apskaitos sistemą, finansų kontrolę, veiklą ir kt.;
7.3. rengia testus ir klausimynus, reikalingus finansiniam, veiklos-finansiniam ar programų vertinimo vidaus auditui atlikti;
7.4. vidaus audito metu pagal savo kompetenciją konsultuoja audituojamojo subjekto vadovą, kitus specialistus bei darbuotojus;
7.5. vykdo pažangos stebėjimą (veiklą po audito);
7.6. renka ir kaupia (savarankiškai parengia) darbo dokumentus, pagrindžiančius vidaus audito metu nustatytus trūkumus, išvadas, pastebėjimus;

7.7. pavaduoja skyriaus vedėją jo atostogų, ligos, komandiruočių metu ir kitais atvejais, užtikrindamas tinkamą skyriaus veiklą.


     VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS


  8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau:

__________________________                                 

(vardas, pavardė)

(parašas)

                                                                                                                                                               (data)