Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI:

Skyriaus vyriausiais specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą;
2. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę biudžetinėse įstaigose, darbo apmokėjimą, asignavimų planavimo, biudžeto sudarymo sistemą, turto valdymą, naudojimą, disponavimą, taip pat būti susipažinęs su valstybės tarnybą, viešąjį administravimą ir korupcijos prevenciją reglamentuojančiais teisės aktais;
3. turėti ne mažesnę kaip 4 metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos srityje iš jų būtina ne mažesnė nei 3 metų biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos darbo patirtis bei darbo su biudžetinėms įstaigoms skirtomis apskaitos informacinėmis sistemomis patirtis;
4. mokėti analizuoti ir vertinti kitų institucijų parengtus teisės aktų projektus, reglamentuojančius finansų, mokesčių sistemą;
5. labai gerai išmanyti buhalterinės apskaitos tvarką, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus;
6. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu ir šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis (MS Office programomis, interneto naršykle, elektroninio pašto programa, buhalterinės apskaitos programa FVAIS, Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimo sistema (VBAMS), Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacine sistema (VSAKIS);
7. mokėti kaupti, sisteminti informaciją, rengti išvadas, pagal kompetenciją priimti sprendimus;
8. būti pareigingas, darbštus, kūrybiškas, iniciatyvus, sugebėti priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje;
9. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai pasirenkant problemų sprendimo būdus ir darbo metodus.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖ:

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. rengia valstybės investicijų programos savivaldybėms lėšų pagal pateiktas sutartis mokėjimo paraiškas ir įtraukia į apskaitos registrus;
2. vykdo gautų iš pavaldžių įstaigų lėšų už paslaugas ir turto nuomą apskaitą, parengia mokėjimus į VMI ir atlieka pervestų sumų suderinimus;
3. rengia pagal strateginio veiklos plano priemones „Istorinės atminties išsaugojimo iniciatyvos“ ir „Užtikrinti lituanistikos paveldo įprasminimo projektų įgyvendinimą“ mokėjimo paraiškas, vykdo projektų ataskaitų finansinės dalies patikrą ir įtraukia į apskaitos registrus;
4. atlieka pareigybės aprašymo 1. – 3. punktuose numatytų funkcijų paskesniąją kontrolę;
5. rengia ministerijos Valstybės biudžeto asignavimų prognozes, vadovaujantis Valstybės biudžeto asignavimų poreikio prognozių pateikimo, naudojant Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemą, taisyklėmis ir pateiktais asignavimų poreikiais;
6. sudaro mėnesinę suvestinę įmokų už paslaugas į biudžetą ataskaitą (1 forma) ir nustatytais terminais pateikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai;
7. sudaro mėnesinę suvestinę gautinų ir mokėtinų sumų ataskaitą (4 forma) ir nustatytais terminais pateikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai;
8. priima bei analizuoja ministerijai pavaldžių įstaigų ketvirtines bei metines Biudžeto sąmatų vykdymo ataskaitas;
9. sudaro suvestinius tarpinius ir metinį Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinius, teikia paaiškinimus dėl gautinų ir mokėtinų sumų, analizuoja jų susidarymo priežastis;
10. surenka ir analizuoja ministerijos reguliavimo srities įstaigų tarpinių ir metinių finansinių ataskaitų rinkinius bei tikrina atskaitingų viešojo sektoriaus subjektų metinių finansinių ataskaitų duomenų pateikimo į konsolidavimo informacinę sistemą VSAKIS;
11. pagal kompetenciją konsultuoja ministerijos reguliavimo srities įstaigas buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimo klausimais, organizuoja pasitarimus;
12. rengia kultūros ministro įsakymų, ministerijos kanclerio potvarkių projektus apskaitos klausimais;
13.vykdo kitus kultūros ministro, kultūros viceministrų, Kultūros ministerijos kanclerio, skyriaus vedėjo su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Kultūros ministerijos strateginiai tikslai.