Pareigų aprašymas Spausdinti

REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS:

Skyriaus vyriausiais specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį neuniversitetinį ar jam prilygintą buhalterinį ar ekonominį išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų buhalterinės apskaitos darbo patirtį;
3. turėti darbo patirtį su buhalterinės apskaitos programomis ,,Stekas- Alga“, FVAIS mokėti dirbti finansinių ataskaitų konsolidavimo sistema VSAKIS, Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimo sistema VBAMS;
4. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę biudžetinėse įstaigose, darbo apmokėjimą, asignavimų planavimo, biudžeto sudarymo sistemą;
5. gerai išmanyti buhalterinės apskaitos tvarką, gerai žinoti biudžetinių įstaigų finansų apskaitą reglamentuojančius Viešojo sektoriaus standartus;
6. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
7. mokėti savarankiškai planuoti savo darbą bei kitą su tarnybinių pavedimų atlikimu susijusią veiklą;
8. mokėti periodiškai apibendrinti turimus finansinius ir buhalterinius duomenis.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS:

Šias pareigas einantis darbuotojas atliekas šias darbo funkcijas:
1. rengia ir tvarko ministerijos institucijos išlaikymo (valdymo) buhalterinę apskaitą, sudarant buhalterinės apskaitos registrus ir Didžiąją knygą, mokėjimo pavedimus, banko išrašus, mokėjimo paraiškas ir apmokėjimo pranešimus; vadovaujantis apskaitos dokumentais rengia mokėjimo pavedimus, mokėjimo paraiškas; registruoja ir kontroliuoja išlaidų sąmatos vykdymo dokumentus;
2. skaičiuoja ministerijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, darbo užmokestį, atostoginius, kompensacijas už nepanaudotas atostogas, laikino nedarbingumo išmokas už pirmas dvi ligos dienas ir kitus mokėjimus, naudojantis darbo užmokesčio apskaitos sistema;
3. atsako už laiku atliktą ministerijos darbuotojams darbo užmokesčio išmokėjimą bei atsiskaitymus su biudžetu ir Valstybinio socialinio draudimo fondu;
4. vykdo ministerijos išlaikymo (valdymo) biudžeto lėšų ir išlaidų apskaitą ir jų kontrolę pagal patvirtintas išlaidų sąmatas ir ekonominės klasifikacijos straipsnius, naudojant kompiuterines programas;
5. teikia Valstybinio socialinio draudimo fondui, Valstybinei mokesčių inspekcijai ir Statistikos departamentui mėnesinę, ketvirčių ir metų ataskaitas bei deklaracijas;
6. sudaro darbo užmokesčio priskaitymo – išmokėjimo žiniaraščius, ministerijos darbuotojų asmens sąskaitų korteles, pažymas;
7. vykdo paskesniąją ūkinių operacijų finansų kontrolę ir yra atsakingas už ūkinių operacijų registravimą apskaitos registruos;
8. teikia atsakingam už valstybės biudžeto lėšų prognozavimą Skyriaus valstybės tarnautojui asignavimų, reikalingų mokėjimui, poreikį Finansų ministerijos nustatytais terminais.
9. vykdo kitus kultūros ministro, kultūros viceministrų, Kultūros ministerijos kanclerio, skyriaus vedėjo su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Kultūros ministerijos strateginiai tikslai.