Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI:

Skyriaus vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 2 metų buhalterinės apskaitos, finansinio ar ekonominio darbo specifiką atitinkančią darbo patirtį;           
2. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę biudžetinėse įstaigose, darbo apmokėjimą, asignavimus, turto valdymą, naudojimą, disponavimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje bei diplomatinės tarnybos veiklą;
3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, buhalterinės apskaitos sistema FVAIS, Stekas Alga programa, Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimo sistema (VBAMS), Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacine sistema (VSAKIS);
4. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
5.  išmanyti raštvedybos taisykles;
6. mokėti anglų kalbą A2 lygiu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖ:

Pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. atlieka ministerijos centralizuotų lėšų apskaitą pagal programas ir priemones, įtraukiant duomenis į apskaitos registrus ir ataskaitas, rengia mokėjimo paraiškas, atsiskaitymus:
2. savarankiškai ir teisingai tvarko ministerijos finansinio turto apskaitą. Apibendrina ir apskaitos registruose užregistruoja reikalingą informaciją iš pateiktų uždarųjų akcinių bendrovių, valstybės įmonių ir kontroliuojamų viešųjų įstaigų finansinių ataskaitų;
3. priskaito ir išmoka kūrybines prastovas jų gavėjams;
4. tvarko ministerijos kitų lėšų apskaitą pagal lėšų gavimo šaltinius ir paskirtį;
5. sudaro ministerijos biudžeto sąmatų vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinį;
6. teikia apskaitos dokumentų duomenis į finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo sistemą VSAKIS Finansų ministerijos nustatyta tvarka ir terminais;
7. analizuoja pateiktą informaciją  Ministerijos konsoliduotos ataskaitos rinkiniuose bei vykdo konsoliduotųjų finansinių ataskaitų pildytojo funkcijas.
8. atlieka pareigybės aprašymo 1. – 4. punktuose numatytų funkcijų paskesniąją kontrolę;
9. teikia atsakingam už valstybės biudžeto lėšų prognozavimą  Skyriaus valstybės tarnautojui asignavimų, reikalingų kūrybinių prastovų mokėjimui, poreikį Finansų ministerijos nustatytais terminais;
10. teikia metodinę pagalbą ir konsultuoja apskaitos klausimais ministerijos reguliavimo srityje esančių įstaigų apskaitos darbuotojus;
11. esant būtinybei organizuoja Kultūros ministerijos reguliavimo srityje esančių įstaigų apskaitos darbuotojų pasitarimus;
12. rengia kultūros ministro įsakymų, ministerijos kanclerio potvarkių projektus apskaitos klausimais;
13. pavaduoja  Skyriaus vedėją atostogų ar ligos metu;
14.vykdo kitus kultūros ministro, kultūros viceministrų, Kultūros ministerijos kanclerio, skyriaus vedėjo su  Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Kultūros ministerijos strateginiai tikslai.