Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI:

Valstybės tarnautojas, einantis Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės skyriaus vedėjo – vyriausiojo buhalterio pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 3 metų vyriausiojo buhalterio darbo patirtį;
2. būti susipažinus su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais kultūros įstaigų veiklą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, teisės aktų rengimo taisykles;
3. gerai žinoti Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymą, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą, kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų veiklą ir buhalterinę apskaitą;
4. mokėti dirbti MS Office programiniu paketu;
5. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir skyriaus veiklą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:

1. Sprendžia jo kompetencijai priklausančius buhalterinės apskaitos klausimus, savarankiškai organizuoja ir tobulina skyriaus darbą, garantuoja atskaitomybės teisingumą.
2. Organizuoja, kad buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius apskaitos tvarkymą biudžetinėse įstaigose.
3. Teikia įvairią informaciją buhalterinės apskaitos klausimais ir rengia ataskaitas, pagal pareikalavimą-apskaitos dokumentus ir registrus biudžetinės įstaigos vadovui, auditoriams, mokesčių administratoriams ir kitoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka.
4. Teikia Kultūros ministerijos vadovybei pasiūlymus ir patarimus buhalterinės apskaitos politikos parinkimo, atsižvelgiant į konkrečias sąlygas ir apskaitos reikalavimus, klausimais.
5. Nuolat vykdo išankstinę finansų kontrolę vadovaudamasis pateiktais dokumentais, prireikus kompetentingų asmenų pasirašytomis išvadomis. Ši kontrolė atliekama prieš priimant arba atmetant su ministerijos turto valdymu ir naudojimu susijusius sprendimus.
6. Kontroliuoja ministerijos (įstaigos) Biudžeto sąmatų vykdymo bei Finansinių ataskaitų rinkinių tarpinių ir metinių ataskaitų tikslų, teisingą ir savalaikį parengimą bei duomenų iš parengtų ataskaitų įtraukimą į suvestinį asignavimų valdytojo Biudžeto sąmatų vykdymo tarpinių ar metinių ataskaitų rinkinį ar informacinę apskaitos sistemą VSAKIS.
7. Kontroliuoja už ministerijos (asignavimų valdytojo) savalaikį konsoliduotų tarpinių bei metinių Biudžeto sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinio pateikimą Finansų ministerijai.
8. Kontroliuoja savalaikį ministerijos konsolidavimo grupei priskirtų įstaigų finansinių ataskaitų rinkinių duomenų suvedimą į konsolidavimo informacinę sistemą VSAKIS ir parengto konsoliduoto finansinių ataskaitų rinkinio pateikimą Finansų ministerijai.
9. Inicijuoja pasitarimus ministerijos ar reguliavimo srities įstaigų piniginių lėšų bei turto valdymo ir apskaitos klausimais.
10. Vizuoja ir pasirašo apskaitos dokumentus, sutartis, pažymas, ataskaitas ir kitus dokumentus, kuriuose reikalingas vyriausiojo buhalterio parašas.
11. Ruošia nurodymus ministerijos reguliavimo srityje esančioms biudžetinėms įstaigoms dėl metinių ir tarpinių ataskaitų sudarymo.
12.  Kontroliuoja ministerijos išlaidų sąmatų vykdymą.
13. Teikia metodinę pagalbą ministerijos valstybės tarnautojams ir pavaldžių įstaigų  finansininkams (buhalteriams) buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės klausimais.
14. Vykdo kitus ministerijos vadovybės pavedimus.
 
ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ:

Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės skyriaus vedėjas – vyriausiasis buhalteris atsako už:
1. buhalterinės apskaitos sistemos, atitinkančios ministerijos veiklos pobūdį ir teisinę formą, bei apskaitos  registrų parinkimą;
2. visų tinkamai įformintų ir apskaitos dokumentais pagrįstų ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų įtraukimą į apskaitą;
3. buhalterinių įrašų atitiktį ūkinių įvykių ar ūkinių operacijų turiniui;
4. teisingą mokesčių apskaičiavimą ir deklaravimą laiku;
5. apskaitos informacijos patikimumą;
6. ministerijos finansinės atskaitomybės sudarymą pagal apskaitos dokumentų duomenis;
7. suvestinės biudžeto sąmatų vykdymo ataskaitos sudarymą pagal savo ir pavaldžių biudžetinių įstaigų pateiktus ataskaitų duomenis.
8. Atsakingas už  apmokėjimų išankstinę finansų kontrolę, kurios tikslas nustatyti:
8.1. ar ūkinės operacijos bus atliekamos laikantis patvirtintų programų sąmatų;
8.2. ar sumos atitinka patvirtintus asignavimus;
8.3. ar ūkinės operacijos dokumentai yra tinkamai parengti;
8.4. ar ūkinė operacija yra teisėta;
8.5. ar ūkinei operacijai atlikti pakaks biudžeto asignavimų ar kitų lėšų.
9. Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės skyriaus vedėjas – vyriausiasis buhalteris yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas kultūros ministrui (teisės aktų nustatytais atvejais - ministerijos kancleriui).