Skelbiame konkursą eiti Lietuvos švietimo istorijos muziejaus direktoriaus pareigas

Galioja iki

2019-11-04

Lietuvos švietimo istorijos muziejus, Vytauto pr. 52, LT-44237, Kaunas, biudžetinė įstaiga, kodas 290756120, tel. nr. (8 37) 20 79 36, el. p. administracija@lsim.lt

Lietuvos švietimo istorijos muziejaus direktoriaus pareigybė reikalinga vadovauti muziejui, įgyvendinant muziejaus nuostatuose numatytus tikslus ir uždavinius. Pareigybės aprašymas (nuoroda)

Kultūros ministerija su konkursą laimėjusiu pretendentu sudaro terminuotą darbo sutartį penkeriems metams.

 

Pretendentai turi atitikti šiuo specialius kvalifikacinius reikalavimus:

1.                   turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą humanitarinių arba socialinių arba muziejaus rinkinio profilį atitinkančios kitos mokslų studijų srities išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

2.                   turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo įmonei, įstaigai ar organizacijai ir (ar) jų padaliniams patirtį;

3.                   išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos muziejų įstatymą, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymą, Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu, bei kitus su muziejų administravimu ir veikla susijusius teisės aktus ir gebėti juos pritaikyti praktikoje;

4.                   būti susipažinęs su muziejų srities tarptautiniais dokumentais (Hagos konvencija, UNIDROIT konvencija, Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencija, Konvencija dėl kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo);

5.                   išmanyti Kultūros įstaigų darbuotojų profesinės veiklos ir etikos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu, ir Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) Muziejų etikos kodeksą;

6.                   būti susipažinęs su Lietuvos muziejų sistema, muziejų veiklos tendencijomis Lietuvoje ir užsienyje, išmanyti ir taikyti muziejų srities taikomuosius tyrimus, gebėti prognozuoti muziejų sektoriaus raidos perspektyvas;

7.                   gerai mokėti valstybinę kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus.

8.                   mokėti užsienio kalbą (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą);

9.                   išmanyti raštvedybos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

10.                 turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių ir mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

-                    prašymą leisti dalyvauti konkurse;

-                    asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

-                    išsilavinimą patvirtinančius dokumentus. Užsienyje įgytas aukštasis išsilavinimas turi būti pripažintas laikantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 29 d. nutarimo Nr. 212 „Dėl išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ reikalavimų;

-                    gyvenimo aprašymą;

-                    užsienio (anglų, prancūzų ar vokiečių) kalbos mokėjimą B1 lygiu patvirtinantį dokumentą;

-                    savo, kaip įstaigos vadovo, veiklos programą;

-                    užpildytą pretendento anketą.

 

Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą iki 2019 m. lapkričio 4 dienos.

Pretendentų atrankos būdas – žodžiu ir raštu.

Telefonas pasiteirauti 8 608 47639.