Skelbiamas konkursas eiti Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro generalinio direktoriaus pareigas

Galioja iki

2016-09-05

Kultūros ministerija skelbia konkursą eiti Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro generalinio direktoriaus  pareigas.

Bendrieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamojo darbo patirtį.

Specialieji reikalavimai: būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos teatrų ir koncertinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, darbo teisiniais santykiais, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, ir su kitais su teatrų administravimu susijusiais teisės aktais bei gebėti taikyti juos praktikoje. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos kultūros politikos nuostatomis, atitinkamos apskrities arba savivaldybės kultūros ir meno sklaidos ir plėtros procesais. Turėti įgūdžių strateginio planavimo, kultūros politikos įgyvendinimo, išteklių ir personalo valdymo srityse, mokėti organizuoti ir planuoti teatro darbą, mokėti vertinti, analizuoti kūrybinės veiklos programas ir projektus, išmanyti ir taikyti kūrybinės ir meninės veiklos taikomuosius tyrimus, mokėti prognozuoti kultūros ir meno rinkos raidos perspektyvas, mokėti vertinti esamą kultūros ir meno aplinką, žinoti pagrindines etikos normas, išmanyti raštvedybos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti bent vieną užsienio kalbą, turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių, sisteminti, apibendrinti gautą informaciją ir priimti optimalius sprendimus, būti kūrybiškam, komunikabiliam, iniciatyviam, pareigingam.

Pretendentai turi parengti Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro penkerių metų perspektyvinę kūrybinės veiklos programą, atspindinčią teatro nuostatuose numatytų tikslų bei uždavinių įgyvendinimą. Kūrybinėje programoje turi būti aptarti: teatro struktūros formavimo ir veiklos principai, teatro nuostatuose numatytų uždavinių įgyvendinimo būdai ir veiklos perspektyva, Lietuvos kultūros ir meno pristatymas užsienio šalims ir analogiškos srities užsienio šalių  kultūros ir meno pristatymas Lietuvos visuomenei (numatomi bendri projektai ar dalyvavimas teatrui aktualiuose projektuose).

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus: prašymą leisti dalyvauti konkurse, asmens tapatybę, išsilavinimą, pilietybę ir amžių patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas, darbinę veiklą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas, gyvenimo aprašymą, perspektyvinę teatro kūrybinės veiklos programą.

Su konkursą laimėjusiu asmeniu sudaroma terminuota darbo sutartis penkeriems metams.

Dokumentai priimami iki 2016 m. rugsėjo 5 d. įskaitytinai adresu: J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius, 213 kab., telefonas pasiteirauti 219 3413.