Skelbiamas konkursas eiti Lietuvos liaudies buities muziejaus direktoriaus pavaduotojo-vyriausiojo fondų saugotojo pareigas

Galioja iki

2018-12-07

Kultūros ministerija skelbia konkursą eiti Lietuvos liaudies buities muziejaus direktoriaus pavaduotojo-vyriausiojo fondų saugotojo pareigas

Lietuvos liaudies buities muziejus, J.Aisčio g. 2, Rumšiškės, LT-56335 Kaišiadorių r., biudžetinė įstaiga, kodas 190757221, tel. nr. (8 346) 47 233, el. p. info@llbm.lt .

Lietuvos liaudies buities muziejaus direktoriaus pavaduotojo-vyriausiojo fondų saugotojo pareigybė reikalinga vadovauti muziejaus rinkinių apskaitos, apsaugos ir saugojimo darbams. Pareigybės aprašymas.

Pretendentai turi atitikti šiuo specialius kvalifikacinius reikalavimus:

 1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo įmonės, įstaigos ar organizacijos padaliniams ar vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį bei ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį kultūros srityje;
 3. gerai mokėti valstybinę kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus;
 4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu;
 5. išmanyti Lietuvos Respublikos muziejų įstatymą, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą, Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu, bei kitus su muziejų veikla susijusius teisės aktus ir gebėti juos pritaikyti praktikoje;
 6. išmanyti Kultūros įstaigų darbuotojų profesinės veiklos ir etikos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu, ir Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) Muziejų etikos kodeksą;
 7. gebėti organizuoti dokumentų tvarkymą, apibendrinti gautą informaciją ir priimti optimalius sprendimus;
 8. mokėti užsienio kalbą (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą);
 9. išmanyti raštvedybos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 10. turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių ir mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • išsilavinimą patvirtinančius dokumentus. Užsienyje įgytas aukštasis išsilavinimas turi būti pripažintas laikantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 29 d. nutarimo Nr. 212 „Dėl išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ reikalavimų.
 • užsienio (anglų, prancūzų ar vokiečių) kalbos mokėjimą B1 lygiu patvirtinantį dokumentą;
 • gyvenimo aprašymą;
 • užpildytą pretendento anketą (1 priedas).

Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą iki 2018 m. gruodžio 7 dienos.

Pretendentų atrankos būdas – žodžiu.

Telefonas pasiteirauti 8 608 47639.