Skelbiamas konkursas eiti Kauno apskrities viešosios bibliotekos direktoriaus pareigas

Galioja iki

2018-11-21

Kultūros ministerija skelbia konkursą eiti Kauno apskrities viešosios bibliotekos direktoriaus pareigas

Kauno apskrities viešoji biblioteka, Radastų g. 2, LT-44164 Kaunas, biudžetinė įstaiga, kodas 190758138, tel. nr. (8 37) 32 42 59, el. p. info@kvb.lt

Kauno apskrities viešosios bibliotekos direktoriaus pareigybė reikalinga vadovauti įstaigai ir užtikrinti jai pavestų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą bei įstaigos nuostatuose numatytos veiklos organizavimą ir vykdymą. Pareigybės aprašymas.

Kultūros ministerija su konkursą laimėjusiu pretendentu sudaro terminuotą darbo sutartį penkeriems metams.

Kauno apskrities viešosios bibliotekos direktoriaus kadencijos pradžia – 2019 m. sausio 3 d.  

 

Pretendentai turi atitikti šiuo specialius kvalifikacinius reikalavimus:

 1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą humanitarinių arba socialinių mokslų studijų srities (magistro kvalifikacinį laipsnį) išsilavinimą;
 2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį kultūros arba informacinės veiklos srityje;
 3. mokėti lietuvių kalbą trečiosios valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos lygiu, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarime Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, ir išmanyti raštvedybos taisykles;
 4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, tarptautiniais susitarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bibliotekų veiklą bei gebėti juos pritaikyti praktikoje;
 5. būti susipažinęs su Lietuvos bibliotekų sistema, bibliotekų veikla;
 6. turėti strateginio planavimo, pokyčių valdymo ir finansinių išteklių planavimo bei dalykinio bendravimo įgūdžių, gebėti formuoti, motyvuoti ir valdyti komandą, mokėti organizuoti ir planuoti bibliotekos darbą, būti orientuotam į tikslus, gebėti sistemiškai analizuoti ir objektyviai vertinti situaciją bei priimti optimalius sprendimus;
 7. mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos oficialių darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą);
 8. turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių ir mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • išsilavinimą patvirtinančius dokumentus. Užsienyje įgytas aukštasis išsilavinimas turi būti pripažintas laikantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 29 d. nutarimo Nr. 212 „Dėl išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ reikalavimų.
 • Užsienio (anglų, prancūzų, vokiečių) kalbos mokėjimą B1 lygiu patvirtinantį dokumentą;
 • gyvenimo aprašymą;
 • užpildytą pretendento anketą (1 priedas);
 • savo, kaip įstaigos vadovo, veiklos programą.

 

Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą iki 2018 m. lapkričio 21 dienos.

Pretendentų atrankos būdas – žodžiu ir raštu.

 

Telefonas pasiteirauti 8 608 47639.