Skelbiamas dokumentų priėmimas Kultūros ministerijos įsteigtoms 2019 metų premijoms gauti

Galioja iki

2019-11-15

Pretendentus premijoms siūlyti galima iki 2019 m. lapkričio 15 d.

Dokumentų, kuriuos reikia pateikti kartu su pasiūlymais, sąrašus rasite premijų nuostatuose.

Martyno Mažvydo premija už nuopelnus Lietuvos valstybės kalbai, raštijos istorijai ir knygos menui

Dokumentus siųsti Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos skyriui.

Kontaktai pasiteirauti: tel. 8 608 47712, el. paštu: rasa.balcikonyte@lrkm.lt.

Nuostatai: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/05571da0d5bd11e7910a89ac20768b0f

3 premijos už tradicinės kultūros puoselėjimą ir skleidimą

Dokumentus siųsti Kultūros paveldo politikos grupei.

Telefonas pasiteirauti 8 608 45638.

Nuostatai https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.356417/OZXVfWCclk

Premija už aktyvią, kūrybingą veiklą kultūros centruose

Dokumentus siųsti Kultūrinės edukacijos politikos grupei.

Telefonas pasiteirauti 8 608 45641.

Nuostatai http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=357073&p_query=&p_tr2=

Nuostatų pakeitimas http://lrkm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/etnine-regionu-kultura-ir-vaiku-ir-jaunimo-kulturine-edukacija

2 premijos už muziejininkystės ir muziejų vertybių restauravimo darbus: viena premija skiriama muziejininkui, kita – restauratoriui.

Dokumentus siųsti Atminties institucijų politikos grupei.

Telefonas pasiteirauti 8 608 45982.

Nuostatai (nauja redakcija) https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.374AE5A14890/jwMaChKAyb

Premija už bibliotekininkystės, bibliografijos ir knygotyros mokslinius tyrinėjimus bei praktinę veiklą bibliotekose

Dokumentus siųsti Atminties institucijų politikos grupei.

Telefonas pasiteirauti 8 608 45 980.

Nuostatai https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.624F697D227F/asr

3 premijos už publicistinius kūrinius

Dokumentus siųsti Visuomenės informavimo ir autorių teisių politikos grupei. Telefonas pasiteirauti 8 608 45998.

Nuostatai https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.331370/asr

Bronio Savukyno premija

Dokumentus siųsti Visuomenės informavimo ir autorių teisių politikos grupei. Telefonas pasiteirauti 8 608 45998.

Nuostatai https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.30A5BF4BDFFA/asr