Priimamos paraiškos kūrybinės veiklos, autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos programos projektų daliniam finansavimui

Galioja iki

2015-10-28

Kultūros ministerija iki 2015 m. spalio 28 d. priima paraiškas Kūrybinės veiklos, autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos programos (toliau – Programa) projektų daliniam finansavimui.

Prašome atkreipti dėmesį  - projektai daliniam finansavimui atrenkami atsižvelgiant į Programos tikslus, kurie yra:

1. skatinti kūrybinę veiklą finansuojant kūrybinės veiklos projektus, kurie skatintų kūrybingumą ir teisėtą kūrybinės veiklos rezultatų sklaidą, deramą atlygį meno kūrėjams ir pagarbą intelektinei nuosavybei, ugdytų jaunųjų meno kūrėjų kartą ir sudarytų palankesnes sąlygas Lietuvos kūrybinės industrijos plėtrai ir žinomumui;

2. skatinti autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos modernizavimą finansuojant autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos projektus, kurie užtikrintų deramą autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugą, atsižvelgiant į naujų skaitmeninių technologijų įtaką kūrinių išraiškos ir sklaidos būdams bei visuomenės poreikiams, susijusiems su kūrinių teisėtos skaitmeninės prieigos plėtra, ugdytų visuomenės pagarbą intelektinei nuosavybei ir nepakantumą neteisėtam jos naudojimui.     

KOKIE PROJEKTAI BUS FINANSUOJAMI?

Projektui gali būti skiriama ne daugiau kaip 80 procentų Programos lėšų. Kitą projektui įgyvendinti būtinų lėšų dalį turi padengti projekto vykdytojas savo lėšomis arba teisės aktų nustatyta tvarka iš kitų finansavimo šaltinių gautomis lėšomis.

Dalinis finansavimas kūrybinės veiklos projektams gali būti skiriamas:

1. knygų, katalogų ir kitų leidinių, taip pat meno kritikos straipsnių ir apžvalgų apie Lietuvos kultūros raidai svarbius menininkus ir jų kūrybą leidybai;

2. koncertų, spektaklių, konkursų, vaizduojamojo meno ir kitų kūrinių parodų ar kitų viešo kūrinių atlikimo ar viešo rodymo renginių, kuriais ugdoma pagarba autorių teisėms ir gretutinėms teisėms bei skatinama šių teisių apsauga, organizavimui;

3. jaunųjų autorių ir atlikėjų profesionalaus kūrybinio meistriškumo skatinimo, kūrybinio ugdymo stovyklų, konkursų, festivalių ir kitų profesionalią kūrybinę veiklą skatinančių renginių organizavimui, taip pat jaunųjų autorių ir atlikėjų dalyvavimui tarptautiniuose autorių ir atlikėjų kūrybinio meistriškumo konkursuose;

4. kino filmų teisėtai sklaidai skaitmeninėje aplinkoje (kompiuterių tinklais (internete) ir kitomis priemonėmis);

5. kitų visuomenės kultūriniams, meniniams ir švietėjiškiems poreikiams įgyvendinti skirtų kultūros produktų sukūrimui ar kultūros paslaugų suteikimui, sudarant sąlygas menininkams kurti, gauti deramą atlygį ir pristatyti visuomenei savo kūrinius.

Prašome atkreipti dėmesį, kad skiriant Programos lėšas kūrybinės veiklos projektams, prioritetas teikiamas:

1. projektams, užtikrinantiems deramą atlygį autoriams ir atlikėjams bei skatinantiems jų kūrybingumą;

2. projektams, skatinantiems jaunųjų menininkų profesionalią kūrybinę veiklą ir jos rezultatų sklaidą;

3. projektams, užtikrinantiems Lietuvos kūrybinių industrijų paslaugų ir produktų žinomumą bei prieinamumą visuomenei.

Dalinis finansavimas autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos projektams gali būti skiriamas:

1. interneto svetainių, suteikiančių visuomenei teisėtą literatūros, mokslo ir meno kūrinių prieigą, kūrimui, įdiegimui ir palaikymui;

2. visuomenei viešai prieinamų duomenų bazių, kuriose surinkta ir susisteminta informacija apie literatūros, mokslo ir meno kūrinius ar gretutinių teisių objektus, teisių turėtojus ir teisių valdymą, kūrimui ir plėtojimui;

3. naujų autorių teisių ir gretutinių teisių kolektyvinio administravimo sistemų ir licencijavimo modelių, skatinančių žinių visuomenės plėtrą ir skaitmeninį teisių valdymą, kūrimui ir įgyvendinimui, taip pat kūrinių ir gretutinių teisių objektų panaudojimo identifikavimo ir monitoringo sistemų kūrimui ir palaikymui;

4. kultūros, švietimo ir mokslo įstaigų kolekcijose esančių nenustatytų teisių turėtojų kūrinių (išleistų rašytinių kūrinių, audiovizualinių kūrinių ir fonogramų) teisių turėtojų paieškai ir paieškos dokumentų saugojimui;

5. tarptautinių ir nacionalinių mokslinių konferencijų ir seminarų intelektinės nuosavybės teisių klausimais, taip pat seminarų ir mokymų, skirtų teisėsaugos institucijų darbuotojams, organizavimui;

6. visuomenės švietimo intelektinės nuosavybės teisių klausimais programų, taip pat neformaliojo švietimo vaikų ir jaunimo ugdymui skirtų programų parengimui ir įgyvendinimui;

7. antipiratinių akcijų (socialinės reklamos, informacijos žiniasklaidos priemonėse ir kt.), kuriomis skatinamas teisėtas kūrinių naudojimas ir ugdoma pagarbą intelektinei nuosavybei, organizavimui ir įgyvendinimui.

Skiriant Programos lėšas autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos projektams, prioritetas teikiamas projektams, skatinantiems naujus autorių teisių ir gretutinių teisių licencijavimo modelius, reikšmingus kūrinių teisėtos prieigos plėtrai ir bendros Europos Sąjungos skaitmeninės rinkos kūrimui, socialinės reklamos projektams bei neformaliojo vaikų ir jaunimo ugdymui skirtų programų parengimo bei įgyvendinimo projektams.       

KAS GALI TEIKTI PARAIŠKAS?

Paraiškas projektų daliniam finansavimui iš Programos lėšų gali teikti teisės aktų nustatyta tvarka registruoti juridiniai asmenys (toliau – pareiškėjai). Paraiškos projektams rengiamos pagal kultūros ministro nustatytą paraiškos formą ir teikiamos Kultūros ministerijai patvirtintos pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu, jeigu juridinis asmuo privalo jį turėti. Paraiškoje turi būti aiškiai įvardinta, kuriai projekto kategorijai (kūrybinės veiklos ar autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos) priskiriamas projektas, kuriam prašoma finansavimo. Kartu su paraiška turi būti pateikiama pareiškėjo vadovo parašu patvirtinta įstatų/nuostatų kopija, jeigu šie dokumentai nėra viešai prieinami interneto tinkle.

KOKIUS DOKUMENTUS IR KUR  REIKIA PRISTATYTI ?

Kūrybinės veiklos, autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos programos projektų dalinio finansavimo taisykles, paraiškos formą ir kitus dokumentus rasite Kultūros ministerijos tinklalapyje (Finansuojamos programos).

Prieš rengiant projekto sąmatą ir ataskaitą prašome atidžiai perskaityti Programos taisyklių V (Lėšų skyrimo projektams tvarka)  ir VI (Atsiskaitymo už projektams skirtų lėšų panaudojimą ir projektų rezultatus tvarka) skyrius ir vadovautis juose nurodytais reikalavimais.

Paraiška (1 egz.) kartu su nurodytais dokumentais pristatoma į Kultūros ministerijos Autorių teisių skyrių (darbo laikas: pirmadieniais - ketvirtadieniais 8.00 - 17.00 val., penktadieniais 8.00 - 15.45 val., pietų pertrauka 12.00 - 12.45 val.) arba siunčiama paštu, adresu: Kultūros ministerija, J.Basanavičiaus g. 5, LT-01118 Vilnius. Ant voko būtina nurodyti „Autorių teisių skyriui". Pašto žymeklyje nurodyta data turi būti ne vėlesnė nei 2015 m. spalio 28 d. Visais atvejais būtina papildomai atsiųsti paraiškos ir dokumentų skenuotą elektroninę versiją el. paštu: g.vorobjoviene@lrkm.lt (kūrybinės veiklos projektai), s.martinaviciute@lrkm.lt (autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos projektai).

Kontaktai  pasiteirauti:

Autorių teisių skyriaus vyr. specialistės: Simona Martinavičiūtė (atsakinga už autorių teisių ir gretutinių teisių projektus), el. paštas: s.martinaviciute@lrkm.lt, tel.: (8-5) 219 34 63. Gabrielė Vorobjovienė (atsakinga už kūrybinės veiklos projektus), el. paštas: g.vorobjoviene@lrkm.lt, tel.: (8-5) 219 34 63.