Kviečiame teikti paraiškas Nacionalinei Jono Basanavičiaus premijai

Galioja iki

2019-10-01

Kultūros ministerija priima paraiškas gauti Nacionalinę Jono Basanavičiaus premiją. Premijos paskirtis – įvertinti pavienių asmenų arba bendrą veiklą vykdžiusių asmenų grupių išskirtinius nuopelnus etninės kultūros srityje, reikšmingą kūrybinę, mokslinę veiklą ir kitus darbus, susijusius su lietuvių etninės kultūros tradicijų plėtojimu, tautinės savimonės puoselėjimu ir etnokultūriniu ugdymu.

Kandidatais Premijai gauti gali būti Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fiziniai asmenys ir jų grupės, vykdžiusios bendrą veiklą lietuvių etninės kultūros srityje.

Kandidatus Premijai gauti turi teisę siūlyti Lietuvos Respublikoje, kitose Europos Sąjungos valstybėse ir trečiosiose valstybėse registruoti juridiniai asmenys, kurių steigimo dokumentuose yra nurodyta su lietuvių etnine kultūra susijusi veikla, ir fiziniai asmenys (toliau – teikėjai).

Vienas teikėjas gali siūlyti vieną asmenį ar grupę.

Iki š. m. spalio 1 dienos teikėjai turi pateikti Kultūros ministerijai (J. Basanavičiaus g. 5, LT-01118, Vilnius) šiuos dokumentus ir medžiagą:

1. teikėjo parengtą kandidato rekomendaciją, kurioje argumentuojama, už kokius nuopelnus siūloma kandidatui skirti Premiją;

2. kandidato kūrybinės, ugdomosios, mokslinės ir kitos veiklos, už kurią siūloma skirti Premiją, aprašymą ir darbų, už kuriuos siūloma skirti Premiją, sąrašą;

3. pagal poreikį vaizdinę, garsinę ar kitą medžiagą, įrodančią kandidato veiklos rezultatus.

Kai Premijai gauti siūloma grupė, pateikiama teikėjo parengta rekomendacija, kurioje pateikiama

argumentacija, už kokius nuopelnus siūloma grupei skirti Premiją, grupės veiklos aprašymas ir

bendrų darbų, už kuriuos siūloma skirti Premiją, sąrašas bei papildoma medžiaga.

Ant voko nurodyti „Nacionalinė Jono Basanavičiaus premija“.

 

Išsamesnę informaciją teikia Kultūrinės atminties ir paveldo politikos skyriaus vyriausioji specialistė Irena Kezienė, tel. +370 608 45638, el. p. irena.keziene@lrkm.lt

Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos nuostatus rasite čia .