Kviečiame dalyvauti tyrimo apie kultūros paveldo apsaugą ataskaitos pristatyme

Galioja iki

2019-12-04

Kviečiame dalyvauti tyrimo „Kultūros paveldo apsaugą ir paslaugų teikimą reglamentuojančių teisės aktų ir kultūros paveldo apsaugos srityje dalyvaujančių institucijų funkcijų tyrimo, siekiant patobulinti teisinį reglamentavimą ir institucinę sandarą, kad gyventojams būtų teikiamos kokybiškos paslaugos efektyviausiu būdu“ ataskaitos pristatyme. Jis vyks gruodžio 4 d. 13 val. Kultūros ministerijos Baltojoje salėje (II a. 211 kab.).

Kultūros ministerijos užsakymu tyrimą atliko Smart Continent LT, UAB, įgyvendinant projekto „Kultūros paveldo apsaugos procesų optimizavimas bei kultūros vertybių registro funkcionalumų gerinimas, siekiant teikti efektyvesnes paslaugas gyventojams“ bendrai finansuojamo Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonę Nr. 10.1.3-ESFA-V-918 „Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimui“ veiklas.

Renginio metu bus pristatyta tyrimo ataskaita, kurioje pateikta Kultūros paveldo apsaugą ir paslaugų teikimą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos įstatymų ir jų poįstatyminių teisės aktų bei tarptautinių dokumentų, susijusių su kultūros paveldo apsauga, analizė. Taip pat kultūros paveldo administravimo procese dalyvaujančių institucijų funkcijų analizė. Taip pat bus pristatytos remiantis šiomis analizėmis suformuluotos rekomendacijos, skirtos  patobulinti kultūros paveldo apsaugos teisinį reglamentavimą ir institucinę sąrangą, kad gyventojams būtų teikiamos kokybiškos paslaugos efektyviausiu būdu.