Kultūros ministerija skelbia konkursą eiti kultūros atašė pareigas Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje Rusijos Federacijoje

Galioja iki

2017-03-24

Ši pareigybė reikalinga plėtoti bendradarbiavimą kultūros srityje su strategiškai svarbia Lietuvai valstybe, didinti Lietuvos kultūros ir kūrybinių sektorių tarptautinės veiklos galimybes, skatinti nacionalinės kultūros sklaidą, prisidėti prie kultūros diplomatijos tikslų įgyvendinimo.

Kultūros atašė kadencijos pradžia – 2017 rugpjūčio 16 d., trukmė – treji metai.

Bendrieji reikalavimai:

 • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;
 • mokėti Lietuvos Respublikos valstybinę kalbą.

Specialieji reikalavimai:

 • turėti humanitarinių arba socialinių mokslų studijų srities aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
 • turėti ne mažiau kaip 3 paskutinių metų darbo Lietuvoje patirtį tarptautinio kultūros bendradarbiavimo srityje;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais tarptautinius ryšius ir kultūros įstaigų veiklą;
 • išmanyti Lietuvos kultūros politiką ir būti susipažinusiam su susijusiais strateginiais dokumentais;
 • būti susipažinusiam su paskyrimo valstybės istorija, politika ir kultūra;
 • mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti tarptautinį ir diplomatinį protokolą;
 • mokėti rusų kalbą C1 lygiu (pagal Europass) ir anglų kalbą B2 lygiu (pagal Europass);
 • būti nepriekaištingos reputacijos ir atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą, leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

Funkcijos:

 • bendradarbiauja su paskyrimo valstybės kultūros ir kūrybinių sektorių politiką nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygiu formuojančiomis institucijomis, informuoja Kultūros ministeriją apie paskyrimo valstybės iniciatyvas, pasiūlymus bei nuostatas Kultūros ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais;
 • teisėtais būdais renka, sistemina ir teikia Kultūros ministeriją ir Lietuvos kultūros ir kūrybinius sektorius dominančią informaciją;
 • inicijuoja ir koordinuoja tarptautinių kultūros bendradarbiavimo susitarimų, Lietuvos kultūros sezonų, festivalių ir kitų bendradarbiavimo projektų įgyvendinimą paskyrimo valstybėje;
 • pristato Lietuvos kultūros ir kūrybinius sektorius paskyrimo valstybėje atitinkamoms institucijoms bei kultūros ir kūrybinių sektorių profesionalams ir ieško partnerių;
 • konsultuoja ir tarpininkauja Lietuvos ir paskyrimo valstybės kultūros ir kūrybinių sektorių profesionalams dėl bendradarbiavimo galimybių;
 • bendradarbiauja su Lietuvos ir paskyrimo valstybės kultūros ir kūrybinių sektorių profesionalais inicijuojant, organizuojant ir koordinuojant bendrus renginius;
 • bendradarbiauja su atitinkamomis Lietuvos ir paskyrimo valstybės organizacijomis rengiant kultūros ir kūrybinių sektorių profesionalų vizitus į Lietuvą ir paskyrimo valstybę, tarpininkauja sudarant vizitų programas, organizuoja kontaktinius renginius;
 • padeda organizuoti Kultūros ministerijos vadovybės vizitus į paskyrimo valstybę ir šios valstybės pareigūnų vizitus į Lietuvos Respubliką;
 • teikia Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės paskyrimo valstybėje vadovams konsultacijas kultūros atašė kompetencijos klausimais; padeda rengti diplomatinių priėmimų kultūrinę dalį;
 • viešina Lietuvos kultūros ir kūrybinių sektorių pristatymus, rengia ir teikia pranešimus spaudai ir kitą susijusią informaciją Kultūros ministerijos Viešųjų ryšių skyriui;
 • teikia Kultūros ministerijai savo veiklos planus ir ataskaitas;
 • vykdo kitas Kultūros ministerijos jam pavestas funkcijas, neprieštaraujančias Lietuvos Respublikos ir paskyrimo valstybės įstatymams bei tarptautinei teisei.

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

 • prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 • užpildytą pretendento anketą (1 priedas)
 • laisvos formos motyvacinį laišką (ne ilgesnį nei vienas A4 formato lapas), kuriame turi būti trumpai aprašyta, kodėl pretendentas norėtų būti paskirtas atašė, kaip numato praktinį atašė funkcijų vykdymą, kokius uždavinius, pradėjęs eiti atašė pareigas, išsikeltų ir kaip siektų juos įgyvendinti;
 • asmens tapatybę, Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • gyvenimo aprašymą pagal Europass formatą;
 • aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą liudijantį dokumentą ir jo kopiją;
 • rusų kalbos mokėjimą C1 lygiu ir anglų kalbą B2 lygiu patvirtinančius dokumentus

Visi dokumentai turi būti pateikti lietuvių kalba. Jei dokumentas išduotas užsienyje, kartu turi būti pateiktas dokumento vertimas iš užsienio kalbos į lietuvių kalbą, kuriame vertėjo parašas turi būti patvirtintas notaro. Dokumentas turi būti legalizuotas ar patvirtintas pažyma (Apostille).

Užsienyje įgytas aukštasis išsilavinimas turi būti pripažintas laikantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 29 d. nutarimo Nr. 212 „Dėl išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ reikalavimų.

Konkurso į kultūros atašė pareigas LR diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose tvarkos aprašas

Kultūros atašė darbo vadovas

Dokumentai priimami (asmeniškai arba siunčiami registruotu paštu) iki 2017 m. kovo 24 d. įskaitytinai adresu: J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius, 213 kab., telefonas pasiteirauti (85) 219 3414.

Registruoto laiško išsiuntimo pašte data turi būti ne vėlesnė už paskutinę dokumentų priėmimo dieną. Laiškas Kultūros ministeriją turi pasiekti ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo paskutinės dokumentų priėmimo dienos.