Kultūros ministerija skelbia konkursą eiti koncertinės įstaigos valstybinio pučiamųjų instrumentų orkestro „Trimitas“ vadovo pareigas

Galioja iki

2018-08-28

 

 

Specialūs reikalavimai kandidatui:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą meno, humanitarinių arba socialinių mokslų srities išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį, kai buvo vadovaujama įmonėms, įstaigoms ar organizacijoms ir (ar) jų padaliniams;
 • būti susipažinus su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, teisės aktais, reguliuojančiais teatrų ir koncertinių įstaigų veiklą, asmens teises ir laisves bei jų apsaugos garantijas;
 • mokėti dirbti Microsoft Office ar lygiaverčiu programiniu paketu;
 • mokėti lietuvių kalbą trečiosios valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos lygiu, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarime Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, ir išmanyti raštvedybos taisykles;
 • gebėti kurti, formuoti ir įgyvendinti įstaigos strategines veiklos kryptis, inicijuoti ir valdyti strateginius pokyčius, sistemiškai analizuoti ir objektyviai vertinti įstaigos strategijos procesus, priimti tinkamus sprendimus, nustatyti veiklos prioritetus, užtikrinti įstaigos tikslų įgyvendinimą, plėtoti vietines ir tarptautines partnerystes;
 • turėti įgūdžių strateginio valdymo, kultūros politikos įgyvendinimo, materialinių ir finansinių išteklių, infrastruktūros ir personalo valdymo srityse;
 •  išmanyti įstaigos veiklos procesų pagrindus, būti susipažinęs su profesionaliojo scenos meno srities taikomaisiais tyrimais ir gebėti pritaikyti juos prognozuojant kultūros ir meno rinkos raidos perspektyvas;
 •  mokėti vertinti esamą profesionaliojo scenos meno aplinką, žinoti koncertinių įstaigų veiklos tendencijas Lietuvoje ir užsienyje;
 • žinoti  kultūros įstaigų darbuotojų profesinės veiklos ir etikos taisykles ir jų laikytis;
 • mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 lygiu.

 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:  

 • prašymą dalyvauti konkurse;
 • dokumentus, patvirtinančius atitiktį vadovo kvalifikaciniams reikalavimams, ar jų patvirtintas kopijas;
 • gyvenimo aprašymą (pagal Europasą);
 • koncertinės įstaigos 5 metų perspektyvinės veiklos programą, kurioje išdėstytas koncertinės įstaigos veiklos vertinimas ir pateikiama veiklos vizija, apimanti įstaigos Nuostatais grįstą kūrybinę veiklą, kūrinių sklaidą, kultūrines edukacines veiklas, planuojamas rinkodaros veiklas (bilietų rezervavimo ir pardavimo sistema, paslaugų vystymas, priemonės, skatinančios žiūrovų lankomumą, ir kita), infrastruktūros ir žmogiškųjų išteklių valdymą, finansinių išteklių valdymą, numatomas įstaigos vadybos bei veiklos naujoves ir pokyčius, taip pat kitą pretendento nuožiūra svarbią informaciją.

 

Su konkursą laimėjusiu asmeniu sudaroma terminuota darbo sutartis penkeriems metams.

Dokumentai priimami iki 2018 m. rugpjūčio 28 d. įskaitytinai, asmeniškai pateikus juos adresu J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius, 213 kab., paštu arba el. paštu dmm@lrkm.lt.  Siekiant užtikrinti, kad pretendentų  dokumentai tikrai pasiektų konkurso organizatorių ir sumažinti dokumentų dingimo pašte ar el. sistemose riziką, rekomenduojame dokumentus pateikti ir elektroniniu, ir popieriniu formatu, jei jie nepateikiami asmeniškai. Telefonas pasiteirauti 8 608 47 638.

Pretendentai, pasirašę Konkurso į teatro ar koncertinės įstaigos vadovo pareigas pretendento konfidencialumo pasižadėjimą, turi teisę susipažinti su koncertinės įstaigos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais bei pabendrauti su koncertinės įstaigos darbuotojais 2018 m. rugpjūčio 23–24 d. 10–15 val.