Konkursas į Strateginio ir finansų valdymo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas

Galioja iki

2018-07-30

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Strateginio ir finansų valdymo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymasI. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Strateginio ir finansų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 14.

II. PASKIRTIS

4. Strateginio ir finansų valdymo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga koordinuoti ir užtikrinti valstybės politikos įgyvendinimą rengiant ministerijos veiklos strateginius planavimo dokumentus. 

III. VEIKLOS SRITIS

5. Strateginio ir finansų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas, einantis šias pareigas atlieka bendrosios veiklos srities - strateginio planavimo – funkcijas.


IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis Strateginio ir finansų valdymo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį (magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį strateginio valdymo ir/arba strateginių procesų analizės srityje;
6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, teisės aktų rengimo taisyklėmis;
6.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, Lietuvos kultūros politikos kaitos gairėmis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa bei jos įgyvendinimo planu, 2014–2020 m. Nacionaline pažangos programa, Strateginio planavimo metodika, Kultūros objektų aktualizavimo 2014–2020 metų programa, aktualiu Kultūros ministerijos strateginiu veiklos planu ir Kultūros ministerijos (toliau – ministerija) nuostatais;
6.5. mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu (pagal Europass);
6.6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
6.7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.8. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, išmanyti raštvedybos taisykles.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Strateginio ir finansų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:
7.1. koordinuoja tarpinstitucinių veiklos planų, kuriuose dalyvauja ministerija, rengimo bei įgyvendinimo stebėsenos procesą, organizuoja jų vykdymo ataskaitų rengimą;
7.2. dalyvauja rengiant ministerijos strateginį veiklos planą, kitus kultūros ir su kultūros sritimi susijusius strateginio planavimo dokumentus;
7.3. vykdo ministerijos strateginio veiklos plano įgyvendinimo stebėseną ir dalyvauja rengiant metinę veiklos ataskaitą;
7.4. atlieka kultūros ministro valdymo srities nacionalinių įstaigų strateginių veiklos planų bei jų įgyvendinimo ataskaitų analizę, teikia pasiūlymus dėl šių įstaigų veiklos planavimo tobulinimo;
7.5. koordinuoja ministerijai pavaldžių saugomų vietovių direkcijų, Lietuvos kultūros tarybos, Lietuvos kino centro prie Kultūros ministerijos, Lietuvos nacionalinio kultūros centro bei kitų ne sektorinių įstaigų metinių veiklos planų rengimą, teikia pasiūlymus dėl šių įstaigų veiklos planavimo tobulinimo;
7.6. koordinuoja ministerijai pavaldžių saugomų vietovių direkcijų, Lietuvos kultūros tarybos, Lietuvos kino centro prie Kultūros ministerijos, Lietuvos nacionalinio kultūros centro bei kitų ne sektorinių įstaigų metinių veiklos ataskaitų rengimo procesą, teikia pasiūlymus dėl šių įstaigų veiklos ataskaitų tobulinimo;
7.7. rengia ministerijos tyrimų planą bei vykdo jo įgyvendinimo stebėseną, pagal poreikį organizuoja arba dalyvauja atliekant tyrimus kultūros srityje;
7.8. analizuoja Lietuvos ir užsienio valstybių politikos, susijusios su kultūros srities strateginiu planavimu, rodiklių sudarymu ir stebėsena, patirtį ir teikia Lietuvos kontekstui adaptuotus, neprieštaraujančius galiojantiems teisės aktams, jos taikymo pasiūlymus;
7.9. pagal kompetenciją teikia informaciją, metodinę pagalbą ir konsultuoja ministerijos administracijos padalinius bei kultūros ministro valdymo sričiai priskirtas įstaigas strateginio veiklos planavimo klausimais;
7.10. pagal kompetenciją rengia ir teikia ministerijos vadovams analitinę informaciją ir ja grįstus pasiūlymus dėl ministrui pavestų valdymo sričių tobulinimo, strateginių valdymo priemonių taikymo bei dėl kultūros įstaigų, projektų ir programų finansavimo tvarkos tobulinimo;
7.11. pagal kompetenciją organizuoja pasitarimus, konferencijas, seminarus;
7.12. rengia teisės aktų projektus ir ministerijos raštus strateginio planavimo klausimais;
7.13. pagal kompetenciją bendradarbiauja su atitinkamomis Lietuvos ir užsienio institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis, veikiančiomis kultūros srities strateginio planavimo srityje;
7.14. pagal kompetenciją koordinuoja ekspertų, darbo grupių ir komisijų veiklą;
7.15. pagal kompetenciją nustatyta tvarka dalyvauja įvairių komisijų darbe, nagrinėja gyventojų pareiškimus, skundus bei pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami reikalavimai;
7.16. pagal kompetenciją pavaduoja kitą skyriaus vyriausiąjį specialistą jam nesant;
7.17. vykdo kitus Strateginio ir finansų valdymo skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus Strateginio ir finansų valdymo skyriaus vedėjui.
 

Dokumentų pateikimo būdas:

el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Adresas:

J. Basanavičiaus g. 5, LT-01118 Vilnius

Telefonas:

8 608 47 638

El. paštas:

svetlana.kneziauskaite@lrkm.lt