Konkursas į Kultūrinės atminties ir paveldo politikos skyriaus vedėjo pareigas

Galioja iki

2018-07-30

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūrinės atminties ir paveldo politikos skyriaus vedėjo pareigybės aprašymas
 


I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – ministerija) Kultūrinės atminties ir paveldo politikos skyriaus (toliau – skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 17. 

II SKYRIUS
PASKIRTIS

4. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga užtikrinti, kad ministerija formuotų politiką kultūros paveldo, dokumentų ir archyvų, muziejų, bibliotekų, kultūros paveldo skaitmeninimo, etninės kultūros, mėgėjų meninės veiklos politikos srityse ir su tuo susiję procesai būtų tinkamai koordinuojami ir efektyvūs, o rengiami teisės aktai atitiktų Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, tarptautinius ir kitus teisės aktus. 

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – kultūros paveldo, muziejų, bibliotekų, dokumentų ir archyvų, kultūros paveldo skaitmeninimo, etninės kultūros, mėgėjų meninės veiklos politikos srityse formavimo ir įgyvendinimo – funkcijas.


IV SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių ar socialinių mokslų išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį vienoje ar keliose iš nurodytų sričių: kultūros paveldo, muziejų, bibliotekų, dokumentų ir archyvų, kultūros paveldo skaitmeninimo, etninės kultūros, mėgėjų meninės veiklos srityse;
6.3. žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, teisės aktų rengimo taisykles;
6.4. žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius saugomų teritorijų, kultūros paveldo apsaugą, regionų kultūrą, muziejų, bibliotekų, dokumentų ir archyvų bei kultūros paveldo skaitmenimo veiklą, 
6.5. išmanyti viešųjų pirkimų procesus ir tai reglamentuojančius teisės aktus, valstybės turto valdymą reglamentuojančius teisės aktus, įslaptintos informacijos administravimo, apsaugos ir kontrolės principus;
6.6. būti susipažinęs su tarptautinėmis konvencijomis, Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais kultūros paveldo, gamtos ir kraštovaizdžio apsaugą, muziejų, bibliotekų, dokumentų ir archyvų bei kultūros paveldo skaitmenimo veiklą;
6.7. gebėti atlikti teisės aktų projektų analizę, teikti dėl jų išvadas, rengti teisės aktų projektus ir kitus dokumentus;
6.8. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti, formuluoti ir deleguoti užduotis, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus, rengti išvadas ir priimti sprendimus; 
6.9. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.10. išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
6.11. mokėti užsienio kalbą (anglų, prancūzų ar vokiečių kalbą) pažengusio vartotojo B2 lygiu.
6.12. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „slaptai“. 

V SKYRIUS
KULTŪRINĖS ATMINTIES IR PAVELDO POLITIKOS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
7.1. organizuoja, kontroliuoja bei užtikrina efektyvų skyriaus darbą, atsako, kad būtų tinkamai įgyvendinti skyriaus nuostatuose nustatyti uždaviniai ir vykdomos funkcijos bei pavedimai;
7.2. pagal kompetenciją dalyvauja formuojant kultūros paveldo, muziejų, bibliotekų, dokumentų ir archyvų, kultūros paveldo skaitmeninimo, etninės kultūros, mėgėjų meninės veiklos politiką skyriaus kompetencijos srityse;
7.3. organizuoja, kontroliuoja bei užtikrina skyriaus kompetencijos sritį reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų vykdymą;
7.4. apibendrina skyriaus kompetencijos sritį reglamentuojančių įstatymų, kitų teisės aktų taikymo praktiką ir teikia pasiūlymus dėl įstatymų, kitų teisės aktų rengimo bei galiojančių teisės aktų keitimo ir papildymo;
7.5. organizuoja skyriaus kompetencijai priskirtų teisės aktų ir Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka išvadų dėl teisės aktų projektų rengimą;
7.6. analizuoja Lietuvos, jos regionų ir užsienio šalių patirtį skyriaus kompetencijos srityse ir pagal kompetenciją rengia arba dalyvauja kitoms institucijoms rengiant su šiomis sritimis susijusių teisės aktų, strateginio planavimo dokumentų projektus;
7.7. užtikrina skyriaus kompetencijos srityse patvirtintų strateginio planavimo dokumentų vykdymą;
7.8. skyriaus kompetencijos srityse koordinuoja ministerijai pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų įstaigų veiklą, teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl jų veiklos;
7.9. koordinuoja skyriaus kompetencijos sričių tarybų, ekspertų komisijų ir darbo (veiklos) grupių veiklą;

7.10. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis bei tarpžinybinius susitarimus;
7.11. bendradarbiauja su skyriaus kompetencijos srityse veikiančiais Lietuvos ir užsienio juridiniais asmenimis, dalyvauja Lietuvos ir tarptautinių profesinių tinklų veikloje;
7.12. analizuoja, apibendrina ir teikia kultūros ministrui, viceministrams ar ministerijos kancleriui (toliau – ministerijos vadovybė) pasiūlymus dėl darbo organizavimo tobulinimo;
7.13. ministerijos vadovybės pavedimu atstovauja ministerijai valstybės, savivaldybių institucijose, kitose organizacijose, sprendžiant skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus;
7.14. rengia ir (ar) organizuoja teisės aktų projektų, raštų bei kitų dokumentų rengimą, nagrinėja institucijų ir piliečių prašymus, skundus ir pasiūlymus;
7.15. teisės aktų nustatyta tvarka sprendžia klausimus, susijusius su skyriaus valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų, valstybės tarnybos ar darbo santykiais;
7.16. pagal kompetenciją dalyvauja žinybinių ir tarpžinybinių veiklos ar darbo grupių, komisijų veikloje darbe; 
7.17. užtikrina skyriaus bendradarbiavimą su kitais ministerijos administracijos padaliniais;
7.18. skyriaus kompetencijos srityse analizuoja savivaldybių kultūros įstaigų veiklą;
7.19. dalyvauja ministerijos strateginio planavimo procesuose ir teikia pasiūlymus ministerijos strateginiam veiklos planui; 
7.20. kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl valstybės biudžeto asignavimų skyriaus kompetencijai priskirtoms sritims paskirstymo;
7.21. vizuoja pavaldžių skyriaus valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų rengtus dokumentus ir teisės aktų projektus;
7.22. nesant ministerijos kanclerio, kultūros ministrui pavedus vykdo jo funkcijas; 
7.23. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės pavedimus.


VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus kultūros viceministrui.

 

Dokumentų pateikimo būdas:

el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Adresas:

J. Basanavičiaus g. 5, LT-01118 Vilnius

Telefonas:

8 607 47638

El. paštas:

svetlana.kneziauskaite@lrkm.lt