Informacija apie projektą - Kultūros paveldo apsaugos procesų optimizavimas bei kultūros vertybių registro funkcionalumų gerinimas, siekiant teikti efektyvesnes paslaugas

Galioja iki

2020-02-01

Projekto tikslas

Kultūros paveldo apsaugos ir aktualizavimo politikos formavimui ir teritorijų planavimui palankesnės aplinkos kūrimas ir su tuo susijęs viešojo sektoriaus paslaugų teikiamų visuomenei kokybės gerinimui reikalingos trūkstamos informacijos surinkimas (sukūrimas) ir paskelbimas Kultūros vertybių registre.

Projekto trukmė

2018 m. spalio 22 d. – 2023 m. vasario 28 d.

Projekto vykdytojas

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos

Projekto vykdytojo partneris

Kultūros ministerija, kuri atsakinga už projekto dalies – Kultūros paveldo apsaugą ir paslaugų teikimą reglamentuojančių teisės aktų ir kultūros paveldo apsaugos srityje dalyvaujančių institucijų funkcijų tyrimo atlikimą

Projekto finansavimo šaltinis, vertė (Eur)

ES Europos regioninės plėtros fondas. Projekto vertė – 994 189,43 Eur. (Projekto dalies už kurią atsakinga Kultūros ministerija vertė – 50 221, 00 Eur)

Numatomi projekto rezultatai

Projektas, kurio trukmė 36 mėnesiai, vykdo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerija (toliau – KPD), kartu su partneriu Kultūros ministerija. Įgyvendinus šį projektą ir papildžius Kultūros vertybių registrą (toliau – KVR) 1010 kultūros paveldo objektų bei 25 kultūros paveldo vietovių duomenimis, vertingųjų savybių šioms kultūros vertybėms nustatymo ir patikslinimo KVR terminas sutrumpėtų nuo 6 metų iki 3 metų, o priimant administracinius sprendimus ir teikiant paslaugas, susijusias su konkrečiu kultūros paveldo objektu ar kultūros paveldo vietove (jau esant patikslintiems KVR duomenims), jų įvykdymo terminas sutrumpėtų nuo 3-12 mėn. iki 0,5-1 mėn. (patikslinti duomenys KVR būtų automatiškai sugeneruojami į vertinimo tarybos aktą, kuris per įmanomai trumpiausią terminą būtų patvirtinamas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryboje). Projekto tikslas yra tiesiogiai orientuotas į kultūros paveldo objektų savininkams (valdytojams), investuotojams, projektuotojams bei kitiems atestuotiems nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistams, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų kultūros paveldo apsaugos specialistams bei paveldu besidomintiems asmenims teikiamų KPD paslaugų kokybės tobulinimą KVR duomenų turinio prieinamumo, kaip kompleksinės teikiamų paslaugų esminės dalies, aspektu. Projekto tikslas ir uždaviniai yra grindžiami specialistų ir paslaugų vartotojų poreikiu gauti paslaugas efektyviausiu būdu bei optimizuoti KPD teikiamų paslaugų, tiesiogiai susijusių su KVR duomenimis, teikimą laiko ir finansinių kaštų aspektais. Vykdant projektą atliekamas Kultūros paveldo apsaugą ir paslaugų teikimą reglamentuojančių teisės aktų ir kultūros paveldo apsaugos srityje dalyvaujančių institucijų funkcijų tyrimas teisės aktų analizė, funkcijų analizė ir pateikti pasiūlymai dėl kultūros paveldo apsaugą ir paslaugų teikimą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimo, siekiant išgryninti KPD ir kitų kultūros paveldo apsaugos srityje veikiančių institucijų vykdomas funkcijas ir patobulinti kultūros paveldo srities paslaugų teikimo teisinį reglamentavimą, kuris sudarytų prielaidas vartotojų lūkesčius bei darnios plėtros principus atitinkančių, efektyvių paslaugų teikimui (šios veiklos rezultatas – tyrimo, kuriame pateiktos rekomendacijos, ataskaita).