Finansinės paramos galimybės Italijoje 2019 metais

Galioja iki

2019-09-15

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija informuoja, kad Italijos Respublikos užsienio reikalų ir tarptautinio bendradarbiavimo ministerija turi galimybę finansuoti trumpus lietuvių dėstytojų, ekspertų ir kultūros veikėjų vizitus į Italiją 2019 m., suteikdama nustatyto dydžio paramą, skirtą tik viešnagės iki 8 dienų išlaidoms padengti.  

Vizitų tikslas – plėtoti ir stiprinti dvišalius kultūrinius ryšius abi šalis dominančiose srityse, taip pat skatinti universitetų ir tyrimų centrų bendradarbiavimą. Šie vizitai gali įvykti, kai yra oficialus Italijos universiteto, tyrimų centro ar kultūros įstaigos, kurią pripažįsta Italijos Respublika, kvietimas Lietuvos pavieniam kandidatui.

Vykstančiojo į Italiją asmens dalyvavimas turi būti aktyvus (asmuo turi skaityti pranešimą, dalyvauti dirbtuvėse, tyrimuose ar projektuose), pasyvus klausytojo vaidmuo konferencijose ir pan. nėra tinkamas.

Nustatyto dydžio stipendija skiriama pavieniam kandidatui (ne asmenų grupei). Stipendija skiriama kelionės išlaidoms Italijoje padengti iki 8 dienų (pirmąsias 6 dienas skiriama po 120 eurų, o likusias dvi – 93 eurai, maksimali suma – 906 eurai). Atkreiptinas dėmesys, kad stipendija kelionės išlaidoms nesuteikiama, jeigu vizitas viršija 8 dienas. Parama teikiama tik tom dienoms, kurių metu vyksta veikla, glaudžiai susijusi su vizito tikslais, ši nuostata netaikoma kelionės dienomis.

Asmenys, pretenduojantys gauti finansinę paramą, bet kuriuo metu nuo 2019 m. kovo 6 d. iki 2019 m. rugsėjo 15 d. imtinai elektroniniu paštu Italų kultūros institutui Vilniuje (iicvilnius@esteri.it) turi pateikti šiuos dokumentus:

- priimančios Italijos institucijos kvietimą ant firminio blanko su data ir parašu, kuriame turi būti aiškiai nurodytos vizito Italijoje datos;

- kviečiamojo asmens sutikimo laišką ant firminio blanko su data ir parašu;

- kandidato gyvenimo aprašymą (CV);

- vizito darbo planą (programą), kuriame būtų glaustai nurodyta, kokią veiklą numatyta vykdyti būsimo vizito metu;

- kandidato asmens dokumento kopiją.

Paraiškos su visais reikalingais dokumentais Italų kultūros institutui Vilniuje, kuris persiunčia dokumentus Italijos Respublikos užsienio reikalų ministerijai, turi būti atsiųstos likus bent 60 kalendorinių dienų iki kandidato vizito į Italiją.

Dokumentai teikiami italų arba anglų kalbomis.

Finansinė parama išmokama grynaisiais pinigais tiesiogiai paramos gavėjui kompetentingame banke, jam atvykus į Italiją.

Jeigu dėstytojas ar ekspertas, kurio paraišką dėl paramos gavimo jau yra patvirtinusi Italijos užsienio reikalų ministerija, nusprendžia atšaukti savo vizitą arba keičia vizito datas, apie tai nedelsiant privalo informuoti Italijos Respublikos Lietuvoje ambasadą. Kandidatų, kurie savavališkai atšaukė ar pakeitė vizito datas į Italiją, paraiškos ateityje nebus svarstomos.

Pirmenybė, svarstant paraiškas, teikiama kandidatams, kurie iki tol dar nebuvo gavę šios paramos.

Doktorantų paraiškos nėra priimamos, nes parama skiriama tik etatiniams dėstytojams ar tyrėjams.

Visi vizitai į Italija turi įvykti iki 2019 m. lapkričio 15 d. imtinai.

Per 15 kalendorinių dienų nuo vizito Italijoje pabaigos finansinę paramą gavęs asmuo (italų arba anglų kalba) turi pateikti turinio ataskaitą Italijos Respublikos užsienio reikalų ministerijai ir Italų kultūros institutui Vilniuje.

Kilus klausimams, maloniai prašome kreiptis į Italų kultūros institutą Vilniuje tel. (8-5) 261 1076, el. p. iicvilnius@esteri.it