Profesionalaus scenos meno projektų sklaidos išlaidų dalinio kompensavimo programa

Salių nuomos taisyklės patvirtintos Ministro 2015 vasario 11 d. įsakymu ĮV-95

Salių nuomos paraiška

Salių nuomos deklaracija

Salių nuomos sutartis

 

Reglamentas de minimis


1. Kas yra valstybės pagalba?

Valstybės (vietos savivaldos institucijos) teikiamos finansinės paramos ūkio subjektams priemonės:

-          suteiktos iš valstybės lėšų arba remiamos valstybės;

-          teikia ūkio subjektams išskirtinę ekonominę naudą, kurios jie negautų rinkos sąlygomis;

-          skirtos kai kurių prekių gamybai ar paslaugoms teikti arba kai kuriems ūkio subjektams (selektyvumas);

-          iškraipo arba gali iškraipyti konkurenciją ir veikia prekybą tarp ES šalių.

Daugiau informacijos apie valstybės pagalbos požymius Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos tinklalapyje.

 

2. Kas yra de minimis valstybės pagalba?

De minimis valstybės pagalbos sąvoka yra vartojama apibūdinti nedidelės vertės valstybės paramą, kuriai netaikomas reikalavimas suderinti pagalbą su Europos Komisija. De minimis pagalba vienam ūkio subjektui ir juo susijusiems asmenims (juridiniams asmenimis ir fiziniams asmenims, vykdantiems ūkinė komercinę veiklą) per 3 mokestinių metų laikotarpį neturi viršyti 200 000 eurų. Reikia pažymėti, kad sumuojama visa valstybės mastu suteikta de minimis pagalba, ne tik kultūros srityje.

 

3. Ką svarbu žinoti pildant deklaraciją apie de minimis pagalbą?

Pildant deklaraciją apie suteiktą de minimis pagalbą ūkio subjektui ir su juo susijusiems asmenims ankstesniais metais Kultūros ministerijos teiktas scenos meno projektų sklaidos (salių nuomos) išlaidų dalinis kompensavimas ar bet kuris kitas ankstesniu laikotarpiu Kultūros ministerijos teiktas finansavimas nėra laikomas de minimis pagalba, kurią reiktų deklaruoti.

Kultūros ministerijos žiniomis, iš kultūros srities finansavimo ši valstybės parama yra laikoma de minimis pagalba ir teikiama vadovaujantis de minimis pagalbą reglamentuojančiais teisės aktais:

1. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo teikiama valstybės pagalba viešosios informacijos rengėjams vadovaujantis šią sritį reglamentuojančiais teisės aktais;

2. kino sklaidos projektai, remiami Lietuvos kino centro prie Kultūros ministerijos;

3. Lietuvos kultūros tarybos nuo 2015 m. kultūros ir meno srities periodinės spaudos ir žurnalų (spausdintų ir elektroninių) vykdomas finansavimas.

 

Dėl savivaldybių suteikto finansavimo deklaruojant – reikia deklaruoti, jeigu savivaldybių teikta pagalba šios pagalbos teikimo reglamentavimo taisyklėse buvo nurodyta ir suteikta kaip de minimis valstybės pagalba.

 

4. Ką reikia žinoti dėl pareiškėjo susijusių asmenų pildant deklaraciją apie de minimis pagalbą?

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas yra pasisakęs, kad visi to paties subjekto (teisiškai ir de facto) kontroliuojami subjektai turėtų būti laikomi viena įmone (vienu ūkio subjektu).

Prieš suteikiant de minimis pagalbą (priimant sprendimą dėl išlaidų kompensavimo), valstybės pagalbos teikėjas (šiuo atveju Kultūros ministerija) turi patikrinti, ar skiriant pagalbą nebūtų viršijama maksimali leistina de minimis pagalbos suma, skaičiuojant paties pareiškėjo deklaruotą ir juo susijusių asmenų per trejus mokestinius metus gautą de minimis pagalbą. Todėl pildant deklaraciją apie suteiktą de minimis pagalbą ūkio subjektui,  reikia nurodyti visus su pareiškėju susijusius asmenis (juridinius asmenis ir fizinius asmenis, vykdančius ūkinę komercinę veiklą).

Norint pasitikrinti ir teisingai pateikti informaciją, ar ūkio subjektas de minimis reglamente nustatytais kriterijais yra sietinas su kitais ūkio subjektais, siūlytina atsakyti į trumpą Konkurencijos tarybos parengtą klausimyną kurį galite rasti čia.

 

Praktiniai galimi pareiškėjo ir galimų susijusių asmenų pavyzdžiai:

Pareiškėjas viešoji įstaiga „Teatras“ turi daugiau nei 50 proc. UAB „Teatras“ akcijų;

Pareiškėjas UAB „Teatras“ yra vienintelis viešosios įstaigos „Teatro projektai“ steigėjas.

 

Dėl papildomos informacijos teikiant dokumentus kreiptis:

Profesionalaus meno skyriaus vyriausioji specialistė Jelena Charlap, tel. (8 5) 219 3442, el.paštas: jelena.charlap@lrkm.lt

 


Salių nuomos kompensavimas už 2016 m. I pusmetį

Salių nuomos kompensavimas už 2015 m. II pusmetį

Salių nuomos kompensavimas už 2015 m. I pusmetį 

Salių nuomos kompensavimas už 2014 m. II pusmetį

Salių nuomos kompensavimas už 2014 m. I pusmetį

Salių nuomos kompensavimas už 2013 m. II pusmetį

Salių nuomos kompensavimas 2013 m.
Salių nuomos kompensavimas 2012 m.
Salų nuomos kompensavimas už 2012 m. I pusmetį
Salių nuomos kompensavimas už 2011 m. II pusmetį
Salių nuomos kompensavimas už 2011 m. I-ąjį pusmetį


2011 m. FINANSUOTI PROJEKTAI

2010 m. FINANSUOTI PROJEKTAI

2009 m. FINANSUOTI PROJEKTAI

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-11-09