Tautinių mažumų istorija – neatsiejama Lietuvos tapatybės dalis

Data

2019 10 02

Įvertinimas
1
Pastato lentelė.jpg

Kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas patvirtino Tautinių mažumų istorijos Lietuvoje reprezentavimo koncepciją.

Tautinių mažumų istorijos Lietuvoje reprezentavimo tikslas – pristatyti visuomenei Lietuvos tautinių mažumų istoriją kaip kultūriškai, konfesiškai ir kalbiškai svarbią ir aktualią integralios, dinamiškos Lietuvos tapatybės dalį.

Koncepcijoje pažymima, kad svarbiausi tautinių mažumų istorijos Lietuvoje reprezentavimo uždaviniai – skatinti visuomenę kurti ir dalyvauti pristatant Lietuvos tautinių mažumų istoriją, kultūrą, kalbą ir tradicijas, stiprinti kultūrų raiškos įvairovę nacionaliniu, regioniniu ir vietiniu lygiais. Taip pat formuoti pilietiškai atsakingos ir atviros kitoms kultūroms visuomenės kritinį mąstymą, stiprinti ir plėtoti tarpinstitucinį ir valstybinio bei nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimą.

Šiuos uždavinius numatoma spręsti inicijuojant ir remiant neformaliojo švietimo (vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų) veiklas, skirtas tautinių mažumų istorijos, kultūros paveldo pažinimui. Koncepcijoje taip pat siūloma skatinti ir remti tautinių mažumų nevyriausybinių organizacijų pastangas aktyviau pristatyti Lietuvos ir užsienio visuomenei tautinių mažumų Lietuvoje istoriją, kultūrą, kalbą, tradicijas per edukacines ir kūrybines veiklas.

Koncepcijoje pažymėta būtinybė sudaryti sąlygas Lietuvos visuomenei kultūros įstaigose – bibliotekose, galerijose, kultūros centruose, muziejuose, teatruose – pažinti tautinių mažumų istoriją ir paveldą. Siūloma atnaujinti istorijos ir pilietiškumo pagrindų bendrąsias ugdymo programas, stiprinant Lietuvos visuomenės tautinės ir religinės įvairovės reprezentavimą ugdant pilietiškumą, taip pat užtikrinti, kad ugdymo įstaigos sudarytų galimybes pažinti Lietuvos tautinių mažumų istoriją, kultūrą kalbą ir tradicijas, įgyvendinti kitas veiklas.

Koncepcijoje išdėstytas nuostatas siūloma įtraukti į valstybės rengiamų kultūros, švietimo, jaunimo reikalų, ekonomikos ir inovacijų bei kitų susijusių sričių naujų strateginių dokumentų nuostatas. Patvirtinus koncepciją, bus rengiamas ir Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu tvirtinamas Tautinių mažumų istorijos Lietuvoje reprezentavimo veiksmų planas.

2011 m. visuotinio gyventojų ir būstų surašymo duomenimis, Lietuvoje gyveno 154 tautybių atstovai. Lietuviai sudarė 84,2 proc. (2 mln. 561 tūkst.) visų šalies gyventojų, lenkai – 6,6 proc. (200,3 tūkst.), rusai – 5,8 proc. (176,9 tūkst.), baltarusiai – 1,2 proc. (36,2 tūkst.), ukrainiečiai – 0,5 proc. (16,4 tūkst.), žydai – 0,1 proc. (3 tūkst.), kitų tautybių gyventojai – 0,5 proc. (16,4 tūkst.).