Šiuolaikinis muziejus – kūrybiška ir atvira pasaulio pažinimo erdvė

Data

2018 10 31

Įvertinimas
1
pastatas 2.jpg

Muziejaus misija – formuoti žmogaus istorinę, kultūrinę, socialinę patirtį, aktyviai ir įtaigiai, tradicinėmis ir šiuolaikinėmis komunikacijos priemonėmis pristatant visuomenei muziejuose saugomus, restauruojamus ir tyrinėjamus žmonijos ir ją supančios aplinkos materialius ir nematerialius liudijimus. Muziejų veikla organizuojama laikantis atvirumo, bendradarbiavimo, socialinės atsakomybės ir tvaraus vystymosi principų, o šiuolaikinio muziejaus vizija – kūrybiška, atvira pasaulio pažinimo erdvė. Tai nurodoma kultūros ministrės Lianos Ruokytės-Jonsson patvirtintoje Nacionalinėje muziejų koncepcijoje pagal tvaraus vystymosi principus.

Koncepcija patvirtinta vadovaujantis Vyriausybės programos nuostatomis kultūros srityje. Nacionaliniams, respublikiniams, savivaldybių ir kitiems muziejams bei jų savininko teises ir pareigas įgyvendinančioms institucijoms, organizuojant muziejų veiklą, rekomenduojama vadovautis šios koncepcijos nuostatomis.

Nacionalinė muziejų koncepcija, parengta Kultūros ministerijos inicijuotos darbo grupės, nustato muziejų misiją ir viziją, jų kuriamas pridėtines vertes, muziejų tvaraus vystymosi kryptis, muziejų tinklą ir jo valstybinį valdymą, muziejaus steigėjo įsipareigojimus bei muziejų finansavimo principus. Koncepcijoje nurodama, kad muziejai kuria pridėtinę vertę valstybei kultūros, švietimo, mokslo, ekonomikos, aplinkosaugos, socialinėje ir kultūrinės diplomatijos srityse.

Kalbant apie tvarų vystymąsi, šiuo dokumentu nurodomas siekis pabrėžti patvarų vyksmą ir kokybinius pokyčius muziejų sektoriuje, skirtus visuomenės dabarties ir ateities poreikiams patenkinti.

Koncepcijoje nurodoma, kad įgyvendinant tvaraus muziejų vystymosi principus bei formuojant valstybės politiką muziejų srityje, būtina užtikrinti efektyvų muziejų tinklo valdymą: laiku ir sistemingai nustatyti muziejų strateginius tikslus ir uždavinius, vykdyti jų įgyvendinimo stebėseną bei vertinimą, teisės aktų rengimą ir atnaujinimą, muziejų veiklos koordinavimą, kiekybinių ir kokybinių pokyčių analizę.